Ostatnia aktualizacja
23.10.2020

Zamówienia publiczne

Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej (z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót) w zakresie budowy chodnika łączącego ciąg pieszy wzdłuż ulicy Głębokiej w Lublinie z wewnętrznymi ciągami komunikacyjnymi na terenie Kampusu Zachodniego UMCS

DTI-40/05/2020

Ogłoszony
02.06.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Termin składania ofert 16.06.2020r. godzina 9.00.

Z uwagi na stan epidemii koronawirusa w Polsce otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w dniu 16.06.2020r.   w pok. nr 901 w siedzibie Zamawiającego bez udziału Oferentów. Informacja z otwarcia ofert zostanie zamieszczona w dniu ich otwarcia na stronie internetowej UMCS.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: UNIWERSYTET MARII - CURIE SKŁODOWSKIEJ, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin,budynek Rektoratu, piętro IX, pokój 901 za pośrednictwem poczty lub kancelarii UMCS (pokój 001-Kancelaria, na parterze budynku Rektoratu) 

Najnowsze

Dostawa środków ochrony osobistej do UMCS w Lublinie

2522-2020

Ogłoszony
23.10.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Dostawa materiałów laboratoryjnych

2483_2020_DZP_z

Ogłoszony
23.10.2020
Przedmiot
dostawy
Status
W toku