Ostatnia aktualizacja
06.06.2023

Zamówienia publiczne

Usługa przeprowadzenia przez pracodawców zajmujących się zastosowaniem metod fizycznych w diagnostyce w tym w terapii nowotworów wzroku spotkania ze studentami kierunku zamawianego fizyka techniczna

2/ZC/FT/2014

Ogłoszony
07.02.2014
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Projekt „Studia zamawiane na UMCS – nowy kierunek fizyka techniczna”; Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IV. Szkolnictwo wyższe i nauka; Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki