Ostatnia aktualizacja
22.10.2020

Zamówienia publiczne

Remont pomieszczeń 128B, 240B oraz 251B na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS przy ul. Akademickiej 19 w Lublinie

DTI-65_69_71/09/2020

Ogłoszony
01.10.2020
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Zakończone

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, piętro IX, pokój nr 901 w terminie do dnia 8 października 2020r. do godz. 9:00za pośrednictwem poczty lub kancelarii UMCS (pokój 001-Kancelaria, na parterze budynku Rektoratu).

2) Z uwagi na stan epidemii koronawirusa w Polsce otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w dniu 8 października 2020r. w pok. nr 901 w siedzibie Zamawiającego bez udziału Oferentów. Informacja z otwarcia ofert zostanie zamieszczona w dniu ich otwarcia na stronie internetowej UMCS.

Najnowsze

Dostawa materiałów laboratoryjnych

2438_2020_DZP_z

Ogłoszony
21.10.2020
Przedmiot
dostawy
Status
W toku
Dostawa materiałów do badań

2437_2020_DZP_z

Ogłoszony
21.10.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone