Zaproszenie na konferencję: Festiwale, konkursy, przeglądy...

Zakład Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Zarząd Główny, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Lublinie, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy współudziale Towarzystwa Kultury Teatralnej Ziemi Lubelskiej zapraszają na obrady ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.

Festiwale, konkursy, przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego
7–8 grudnia 2017 r.
Wydział Humanistyczny UMCS
Lublin, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a

Patronat Honorowy Konferencji
Prezydent Miasta Lublin
Krzysztof Żuk

Konferencję patronatem objęli także: Polski Komitet do spraw UNESCO, Rada ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego przy MKiDN, Międzynarodowa Organizacja Sztuki Ludowej (IOV) Sekcja Polska, Stowarzyszenie Twórców Ludowych Zarząd Główny.

PROGRAM KONFERENCJI

ABSTRAKTY

Konferencja, na którą serdecznie Państwa zapraszamy, ma na celu przedstawienie generalnych problemów związanych z rozpoznaniem funkcji festiwali, przeglądów i konkursów w aspekcie zapisów Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku. Festiwale, przeglądy i konkursy – w pełnej ich różnorodności – czynimy przestrzenią naszych zainteresowań naukowych, definiując je jako miejsce wymiany treści kulturowych i jako warunek zrównoważonego rozwoju poprzez wzajemne edukowanie się, inspirowanie oraz nieustanne uczenie się tolerancji, poszanowania dla wszelkich przejawów kultur lokalnych i regionalnych, etnicznych i narodowych, środowiskowych i subkulturowych.

Patronat medialny: KulturaLudowa.pl, muzykatradycyjna.pl, "Pismo Folkowe" i "Twórczość Ludowa".
 

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    5 grudnia 2017