Zaplecze materialne

Zaplecze materialne na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS

 Minimalne wyposażenie sal, zasady dostępu do zbiorów bibliotecznych, do sprzętu specjalistycznego, komputerowego, Internetu, sprzętu powielającego, system ułatwień dla osób niepełnosprawnych, sposoby weryfikacji jakości zaplecza

 § 1

Wyposażenie sal

 1. Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie dysponuje infrastrukturą, która w pełni zapewnia prawidłową realizację badań naukowych oraz procesu dydaktycznego.
 2. Kierownicy zakładów oraz władze wydziału zobowiązane są do monitorowania stanu infrastruktury technicznej niezbędnej do sprawnej realizacji procesu dydaktycznego. Działania w tym zakresie obejmują w szczególności:

a). dostosowanie wyposażenia sal dydaktycznych i pracowni komputerowych do potrzeb prowadzenia zajęć dydaktycznych przy zastosowaniu nowoczesnych metod dydaktycznych,

b). zapewnienie dostępu studentów do zalecanej literatury przedmiotu oraz źródeł informacji przez wyposażenie biblioteki wydziału w odpowiednie książki
i czasopisma,

c). kierownicy zakładów oraz nauczyciele akademiccy powinni zgłaszać do dziekana wydziału informacje o zapotrzebowaniu w zakresie wyposażenia sal dydaktycznych w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć. Zapotrzebowanie na literaturę przedmiotu pracownicy zgłaszają bezpośrednio do kierownika biblioteki wydziałowej,

d). za utrzymanie estetyki i czystości pomieszczeń odpowiedzialny jest kierownik obiektu Wydziału Politologii, wszelkie uwagi i potrzeby zgłaszane są bezpośrednio do kierownika obiektu.

e). potrzeby w zakresie bazy dydaktycznej, badawczej i bibliotecznej realizowane są zgodnie z przyjętymi rocznymi planami remontów, planami inwestycyjnymi oraz planami strategicznymi. Wyposażenie sal dydaktycznych i pomieszczeń w sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania wydziału oraz do prowadzenia prac badawczych uzupełniane i modernizowane jest na wniosek dziekana, kierownika zakładu, pracowników lub studentów po przeanalizowaniu uzasadnienia wniosku oraz uwzględnieniu planu budżetowego. Zasoby biblioteczne uzupełniane są na bieżąco, biorąc pod uwagę zarówno potrzeby dydaktyczne jak i badawcze pracowników oraz studentów.

 § 2

Dostęp do zasobów bibliotecznych, sprzętu komputerowego, internetu i punktów kserograficznych

 1. Pracownicy i studenci mają bezpośredni dostęp do biblioteki Wydziału Politologii i Dziennikarstwa.
 2. Pracownicy i studenci mają również bezpośredni dostęp do Biblioteki Głównej UMCS, mogą także korzystać z bibliotek innych wydziałów UMCS. Studenci mają możliwość korzystania z pracowni komputerowej, dzięki indywidualnym kontom zakładanym na wydziałowym serwerze mają dostęp do elektronicznych baz danych Biblioteki Głównej oraz do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki. Studenci i pracownicy mają dostęp do zainstalowanego na serwerze wydziałowym wolnego oprogramowania.
 3. Zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej oraz biblioteki wydziału Regulamin Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – załącznik do Zarządzenia Nr 6/2010 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 stycznia 2010 r.
  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
  w Lublinie.
 4. W trakcie zajęć dydaktycznych studenci mają dostęp do stanowisk komputerowych i internetu w salach komputerowych. W czasie wolnym od zajęć dydaktycznych studenci mogą korzystać ze stanowisk komputerowych znajdujących się w Bibliotece Głównej UMCS oraz biblioteki wydziału. Studenci mają ponadto nielimitowany bezpłatny dostęp do ogólnodostępnego bezprzewodowego Internetu, dostarczanego przez LubMAN przez hot spoty znajdujący się na terenie wydziału i uczelni.
 5. Studenci mają prawo do zakładania indywidualnych kont, dzięki czemu mogą korzystać
  z bardzo bogatej oferty różnego rodzaju oprogramowania komputerowego oraz zasobów informatycznych, także pracując na swoich domowych komputerach.
 6. Studenci mogą korzystać z odpłatnych punktów kserograficznych zlokalizowanych w budynku Wydziału Politologii oraz jego otoczeniu.
 7. Funkcjonujące na Wydziale studio radiowo-telewizyjne wyposażone jest w dwie profesjonalne kamery HDV, mixer Panasonic AG-MX70E Digital AV, trzy kamery cyfrowe rejestrujące nagrania na taśmach miniDV, dwie nagrywarki DVD/HDD i DVD/HVS oraz specjalistyczne oprogramowanie do profesjonalnej edycji video i audio, które są udostępnione pracownikom oraz studentom.

 § 3

System ułatwień dla osób niepełnosprawnych

Władze Wydziału dążą do zapewnienia studentom niepełnosprawnym odpowiednich warunków studiowania. Ze względu na zabytkowy charakter budynku nie jest możliwe w pełni dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z tego względu zajęcia dydaktyczne, w których uczestniczą studenci niepełnosprawni odbywają się na parterze. Prowadzący zajęcia dydaktyczne powinni być informowani o udziale w nich osób niepełnosprawnych.

Uczelnia zapewnia system wsparcia dla osób niepełnosprawnych, z którego mogą korzystać studenci i doktoranci, w postaci: Biura ds. osób niepełnosprawnych, które prowadzi politykę informacyjną oraz oferuje różne formy wsparcia, obejmujące: bezpłatny dowóz na zajęcia dydaktyczne, pomoc asystenta dydaktycznego w czasie spędzanym na Uczelni (sporządzanie notatek, wypożyczanie książek), dyżury psychologa i pomoc prawną oraz wypożyczalnię sprzętu wspierającego proces dydaktyczny osób z niepełnosprawnością tj. dyktafony, notebooki ze specjalistycznym oprogramowaniem, system FM wspomagający słyszenie. Przy wsparciu Centrum Kultury Fizycznej UMCS organizowane są bezpłatne zajęcia sportowe dla osób z nie-pełnosprawnością. Dodatkowo osoby te mogą korzystać z licznych, specjalnie dla nich organizowanych zajęć związanych z rozwojem osobistym tj. szkolenia z umiejętności miękkich, kursy zawodowe, dodatkowe lektoraty prowadzone metodami uwzględniającymi dysfunkcje, wyjazdy szkoleniowo – rehabilitacyjne oraz adaptacyjne. Pracownicy dziekanatu Wydziału Politologii i Dziennikarstwa zostali przeszkoleni i posługują się na poziomie podstawowym językiem migowym w celu ułatwienia funkcjonowania na Wydziale studentom niepełnosprawnym. Biblioteka Główna wyposażona jest w specjalne stanowiska dla osób niepełnosprawnych. Działa także platforma e-learningowa, stanowiąca główny kanał informacji i udostępniania materiałów dydaktycznych na odległość osobom niepełnosprawnym. Wydziały mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie z PFRON projektów związanych z dostosowaniem zaplecza techniczno-materiałowego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 § 4

Sposoby weryfikacji jakości zaplecza

 1. Przed rozpoczęciem każdego semestru władze wydziału dokonują przeglądu warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych.
 2. Ocena warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych odbywa się na podstawie analizy danych dotyczących:

a). sal dydaktycznych;
b). liczebności studentów w poszczególnych grupach;
c). racjonalności rozkładów zajęć;
d). dostępu do pomocy dydaktycznych;
e). wyposażenia bibliotek i czytelni;

3. Kierownicy poszczególnych zakładów dokonują zgłoszeń koniecznych uzupełnień do administracji lub władz Wydziału.

Podstawy prawne:

Art. 66 ust. 2, art. 88 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), oraz § 20 ust. 3 Statutu UMCS

 1. ZARZĄDZENIE NR 6/2010 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biblioteki UMCS w Lublinie http://www.umcs.lublin.pl/images/media/Akty.prawne/6-2010.pdf
 2. Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. REGULAMIN BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE http://www.umcs.lublin.pl/images/media/Akty.prawne/Zalacznik.do.6-2010.Regulamin.pdf