Zapisy na seminaria i egzamin dyplomowy


Załącznik do uchwały Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS
nr 37/64/2015 z dnia 23 września 2015 r. z późn.zm.

Regulamin w sprawie zasad zapisów na seminaria, zakresu i formy egzaminu dyplomowego i trybu powoływania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych

I. Organizacja zapisów na seminaria

 1. Corocznie limity miejsc na seminariach dyplomowych w ramach Instytutu, oddzielnie na seminaria magisterskie oraz seminaria licencjackie ustala Rada Instytutu uwzględniając liczbę studentów danego toku studiów oraz możliwości kadrowe Instytutu.
 2. Student ma prawo wyboru seminarium dyplomowego zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
 3. Student może zapisać się tylko na jedno, wybrane przez siebie seminarium, najpóźniej w ciągu pierwszych dwóch tygodni zajęć dydaktycznych semestru, w którym rozpoczynają się seminaria. W przypadku niedotrzymania terminu lub braku miejsc na liście studenta przydziela się na listę seminarium, na którym nie został wypełniony limit miejsc.
 4. Zapisy studentów na seminarium poprzedzone są prezentacją problematyki oferowanej na danym seminarium.
 5. Zapisu na seminarium dokonuje się na liście zawierającej liczbę studentów zgodną z ustalonymi limitami.
 6. Student deklarujący swe uczestnictwo w seminarium potwierdza to własnoręcznym podpisem.
 7. Listy studentów zapisanych na seminaria są przekazywane do Dyrektora Instytutu lub Z-cy Dyrektora, a następnie do dziekanatu ostatniego dnia drugiego tygodnia semestru, w którym rozpoczynają się seminaria.
 8. Zatwierdzone przez Dziekana listy seminarzystów kierowane są do Instytutów celem ich przekazania promotorom.
 9. Student może zmienić opiekuna naukowego (promotora) jedynie za zgodą Dziekana i obydwu promotorów (dotychczasowego i nowego), nie później jednak niż do końca pierwszego miesiąca semestru, w którym rozpoczyna się seminarium.
 10. W przypadku studentów powracających z urlopu dziekańskiego lub wznawiających studia Dziekan wyznacza nowego opiekuna naukowego na pisemny wniosek studenta.

II. Tematyka prac dyplomowych

 1. Przy formułowaniu tematu uwzględnia się kierunek studiów lub specjalność, zainteresowania i preferencje studenta, dostępność i charakter źródeł oraz specyfikę badawczą promotora i Zakładu.
 2. Tematy prac dyplomowych zatwierdza Rada Instytutu na wniosek promotora do końca pierwszego semestru, w którym rozpoczyna się seminarium dyplomowe. Propozycje tematów przedstawia promotor Dyrektorowi Instytutu na dwa tygodnie przed posiedzeniem Rady Instytutu.
 3. W uzasadnionym przypadku Rada Instytutu na wniosek studenta poparty przez opiekuna naukowego może zatwierdzić zmianę tematu pracy do ostatniego dnia stycznia roku, w którym planowany jest termin egzaminu dyplomowego.

III. Zakres i forma egzaminu dyplomowego

 1. Zakres egzaminu dyplomowego obejmuje problematykę związaną z pracą dyplomową oraz ustalone zagadnienia kierunkowe i specjalnościowe.
 2. Na egzaminie dyplomowym student otrzymuje nie mniej niż trzy pytania, w tym dwa od promotora i jedno od recenzenta.
 3. Ocena egzaminu dyplomowego ustalana jest na podstawie odpowiedzi dyplomanta dotyczącej pracy dyplomowej oraz odnoszących się do zagadnień kierunkowych/specjalnościowych.
 4. Termin egzaminu dyplomowego ustala Dziekan zgodnie z § 37 Regulaminu studiów.
 5. Student winien złożyć pracę dyplomową w dziekanacie na co najmniej tydzień przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
 6. Egzamin dyplomowy jest egzaminem zamkniętym. Na wniosek studenta lub promotora egzamin dyplomowy przeprowadza się jako egzamin otwarty. Termin przeprowadzenia egzaminu dyplomowego otwartego ustala Dziekan.

IV. Tryb i forma powoływania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych

 1. Egzamin dyplomowy odbywa się przed Komisją egzaminacyjną powołaną przez Dziekana, wskład której wchodzą:
  a/ Przewodniczący Komisji – Dziekan, Prodziekan lub samodzielny pracownik naukowy,
  b/ Członkowie Komisji: promotor oraz recenzent.