Zapisz się do Programu Absolwent

Aby przystąpić do Programu Absolwent UMCS, należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy (dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej).

W formularzu należy podać numer Dyplomu (wymóg ten dotyczy absolwentów wszystkich typów studiów poza podyplomowymi). Absolwenci studiów podyplomowych wpisują w tym polu nazwę ukończonego kierunku studiów.

 Odbiór karty:

Osobom zamieszkałym poza Lublinem karta wysyłana jest pocztą na adres do korespondencji podany w formularzu - po zaznaczeniu opcji „Wysyłka pocztą”. Czas realizacji wysyłki wynosi do 10 dni roboczych.

Absolwenci zamieszkali w Lublinie odbierają karty osobiście w Biurze Programu Absolwent UMCS (znajdującym się przy ul. Sowińskiego 12/5 w Lublinie) w poniedziałki w godz. 9:00 - 17:00 oraz od wtorku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00. Kartę można odebrać po upływie 7 dni roboczych po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych.

 

 

Dane personalne
Adres do korespondencji
Dane o studiach
Chcę otrzymać Kartę Absolwenta UMCS
Odbiór Karty Absolwenta UMCS
Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.przyjmuję do wiadomości, że:
  • Administratorem danych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, z siedzibą pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin,
  • dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z określonym celem i nie będą bez mojej zgody przekazywane innym administratorom danych,
  • dane będą udostępniane wyłącznie uprawnionym do ich otrzymania podmiotom i osobom,
  • przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
  • przysługuje mi prawo wniesienia umotywowanego pisemnego sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte,
  • dane podaję dobrowolnie.