Ostatnia aktualizacja
07.08.2020

Zamówienia publiczne

Zorganizowanie i realizacja kursu z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

PUS/35-2020/DZP-p

Ogłoszony
19.06.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu: „Zintegrowany UMCS” realizowanego na mocy umowy nr POWR.03.05.00-00-Z012/17-00 zawartej dnia 19 kwietnia 2018r. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Zadanie 12 Podniesienie kompetencji zarządczych kadr kierowniczych i administracyjnych UMCS w projekcie Zintegrowany UMCS.

Najnowsze

Usługa ochrony fizycznej i obiektów UMCS w Lublinie

PUS/39-2020/DZP-p

Ogłoszony
07.08.2020
Przedmiot
usługi
Status
Ogłoszone