Ostatnia aktualizacja
24.09.2021

Zamówienia publiczne

Usługa przeprowadzenia szkoleń

PUS/52-2020/DZP-p

Ogłoszony
22.10.2020
Przedmiot
usługi
Status
W toku

Postępowanie prowadzone jest ramach projektu „Bądź kompetentny i atrakcyjny na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.