Ostatnia aktualizacja
14.08.2020

Zamówienia publiczne

Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk w szkole

PUS/03-2020/DZP-p

Ogłoszony
13.01.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Postępowanie prowadzone jest ramach projektu „Nauczyciel na miarę XXI wieku” nr POWR.03.01.00-00-KN19/18  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Najnowsze

Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk ciągłych przedmiotach na kierunku studiów hispanistyka

PUS/38-2020/DZP-p

Ogłoszony
14.08.2020
Przedmiot
usługi
Status
Ogłoszone
Usługa ochrony fizycznej i obiektów UMCS w Lublinie

PUS/39-2020/DZP-p

Ogłoszony
07.08.2020
Przedmiot
usługi
Status
Ogłoszone