Ostatnia aktualizacja
07.08.2020

Zamówienia publiczne

Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk śródrocznych przedmiotowo – metodycznych oraz ciągłych przedmiotowo – metodycznych na kierunku studiów filologia polska

PUS/26-2020/DZP-p

Ogłoszony
11.05.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Postępowanie prowadzone jest ramach projektu „Nauczyciel na miarę XXI wieku” nr POWR.03.01.00-00-KN19/18  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Najnowsze

Usługa ochrony fizycznej i obiektów UMCS w Lublinie

PUS/39-2020/DZP-p

Ogłoszony
07.08.2020
Przedmiot
usługi
Status
Ogłoszone
Zorganizowanie i realizacja kursu z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

PUS/35-2020/DZP-p

Ogłoszony
19.06.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone