Ostatnia aktualizacja
24.09.2021

Zamówienia publiczne

Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk śródrocznych przedmiotowo – metodycznych na kierunku studiów hispanistyka

PUS/46-2020/DZP-p

Ogłoszony
25.08.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Postępowanie prowadzone jest ramach projektu „Nauczyciel na miarę XXI wieku” nr POWR.03.01.00-00-KN19/18  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.