Ostatnia aktualizacja
24.09.2021

Zamówienia publiczne

Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk ciągłych ogólnopedagogicznych oraz śródrocznych psychologiczno-pedagogicznych na kierunku studiów filologia polska, historia, lingwistyka stosowana, hispanistyka

PUS/66-2020/DZP-p

Ogłoszony
23.12.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Postępowanie prowadzone jest ramach projektu „Nauczyciel na miarę XXI wieku” nr POWR.03.01.00-00-KN19/18  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Najnowsze

Usługa przeprowadzenia kursów kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego

PUS/67-2020/DZP-p

Ogłoszony
23.12.2020
Przedmiot
usługi
Status
W toku
Usługa przeprowadzenia szkoleń

PUS/63-2020/DZP-p

Ogłoszony
10.12.2020
Przedmiot
usługi
Status
W toku