Ostatnia aktualizacja
23.05.2019

Zamówienia publiczne

Przeprowadzenie szkolenia „Tłumaczenia audiowizualne i opracowania dźwiękowe”

PUS/06-2019/DOP-p

Ogłoszony
18.01.2019
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu: „Zintegrowany UMCS” realizowanego na mocy umowy nr POWR.03.05.00-00-Z012/17-00 zawartej dnia 19 kwietnia 2018r. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.