Ostatnia aktualizacja
27.01.2020

Zamówienia publiczne

Organizacja praktycznych zadań projektowych u pracodawcy wraz z zapewnieniem mentorów oraz udział przedstawicieli pracodawców w warsztatach branżowo-społecznych w ramach ścieżki merytorycznej Destination Manager

PUS/24-2019/DOP-p

Ogłoszony
16.04.2019
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu: „Zintegrowany UMCS” realizowanego na mocy umowy nr POWR.03.05.00-00-Z012/17-00 zawartej dnia 19 kwietnia 2018r. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.