Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż wiedzy

Tytuł projektu/nr umowy:
Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż

Źródło finansowania:
Środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

Jednostka organizacyjna:
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

Termin realizacji:
21.08.2008-15.03.2012

    Autor
    Małgorzata Jaruga