Zaliczenie roku

UWAGA!

Zgodnie z nowymi zasadami regulaminu studiów doktoranckich, do uzyskania przedłużenia studiów po zaliczeniu roku czwartego (do 2 rocznych okresów przedłużenia) wymagany jest otwarty przewód doktorski. Brak otwartego przewodu doktorskiego z końcem 4 roku skutkuje skreśleniem z listy słuchaczy!


 

ZALICZENIA ROKU

Zgodnie z § 14 Regulaminu studiów doktoranckich kierownik studiów doktoranckich dokonuje zaliczenia roku na podstawie następujących dokumentów:

1) indeksu z wpisami wymaganymi programem studiów;

2) karty okresowych osiągnięć (tj. karty egzaminacyjnej wydanej przez dziekanat)

3) opinii opiekuna naukowego lub promotora o postępach w realizacji planu badań naukowych i przygotowywania rozprawy doktorskiej;

4) sprawozdania z przebiegu badań naukowych.

Dokumenty należy złożyć do 24 września 2020 r w sekretariacie Instytutu Neofilologii (pokój 416, Nowa Humanistyka). Bardzo prosimy o nie składanie dokumentów w Dziekanacie. Przypominamy, że brak pozytywnej opinii opiekuna naukowego skutkować będzie niezaliczeniem roku.

Dla ułatwienia procesu skompletowania potrzebnych do zaliczenia dokumentów proszę skorzystać z formularza („Karta okresowych osiągnięć doktoranta neofilologii”), który znajduje się na stronie internetowej studiów, w zakładce „Zaliczenie roku”. Po wypełnieniu (najlepiej na komputerze, uwzględniając tylko te rubryki, które danej osoby dotyczą) stron 1 i 2 w formularzu, doktorant/ka powinna przedłożyć go promotorowi/opiekunowi, który wpisze swoją opinię na s. 3, a następnie złożyć razem z indeksem i kartą egzaminacyjną u kierownika studiów doktoranckich.

W indeksie i na karcie egzaminacyjnej trzeba wpisać wszystkie przedmioty objęte w danym roku programem studiów, a więc również lektorat języka nowożytnego, nawet jeśli doktorant jest z niego zwolniony, oraz praktyki zawodowe. Zaliczenia lektoratu dokona kierownik studiów na podstawie podania doktoranta. Praktyki zawodowe powinna zaliczyć osoba, która w Instytucie jest odpowiedzialna za dydaktykę, a więc Dyrektor lub Zastępca Dyrektora.

W indeksach nie trzeba wypełniać stron 2-9 („Ramowy plan studiów doktoranckich” i „Plan studiów na rok...”)

Doktoranci niestacjonarni, jeśli mają trudności ze złożeniem dokumentów, proszeni są o kontakt mailowy z kierownikiem studiów. 


Uwaga! Proszę o składanie podań w celu uzyskania zwolnienia z zajęć z języka obcego nowożytnego lub zwolnienia z odbywania praktyk zawodowych w terminie umożliwiającym właściwą realizację tych zajęć. Podania składane po okresie, którego dotyczą (np. po zakończeniu danego semestru lub roku akademickiego), będą rozpatrywane NEGATYWNIE!


Uwaga! Nieprzekraczalny termin składania dokumentów do zaliczenia roku upływa 24.09.2020 roku! Po tym terminie będą przygotowywane decyzje o skreśleniu z listy doktorantów!