Zakład Zoologii

Ośrodki naukowo-badawcze w Polsce

 • Instytut Ochrony Roślin PIB w Poznaniu, Zakład Biologicznych Metod; Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie – Badania molekularne szkodliwych gatunków wciornastków; Thysanoptera – szkodniki kukurydzy;
 • Państwowy Instytut Weterynaryjny PIB w Puławach – Ocena rozprzestrzenienia i znaczenie zakażeń wirusem Schmallenberg w Polsce (w ramach Programu Badań Stosowanych NCBiR);
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Entomologii Stosowanej – Badania wciornastków szkodników roślin ozdobnych i ziół;
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach, Zakład Zoologii – Araneofauna Polski, rozmieszczenie wybranych gatunków pająków w Polsce;
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Zoologii Ogólnej; Zakład Zoologii Systematycznej – Zoogeografia, ekologia i zagrożenia ważek Polski; Zoogeografia, ekologia i zagrożenia chrząszczy wodnych Polski;
 • Uniwersytet Łódzki, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii – Zoogeografia, ekologia i zagrożenia ważek Polski stan zachowania i zagrożenia ważek Karpat makrofauna specyficznych siedlisk litoralowych;
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa; Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej – Ekologia makrozoobentosu wód powierzchniowych Polski wschodniej wody antropogeniczne jako siedliska zastępcze gatunków i zgrupowań organizmów wodnych; Zjawiska odporności przeciwzakaźnej pszczoły miodnej Apis mellifera;
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Ochrony Środowiska Przyrodniczego – Drapieżne bezkręgowce (Araneae, Opiliones, Carabidae) środowisk kserotermicznych nad dolną Odrą i Wisłą;
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Ochrony Roślin – Thysanoptera w uprawach zbóż;
 • Uniwersytet Szczeciński, Zakład Zoologii Bezkręgowców i Limnologii – Ekologia pasożytowania owadów wodnych przez wodopójki (Acari: Hydrachnidia); Zoogeografia i ekologia ważek Europy; Wpływ modyfikacji hydrologicznych rzek na zgrupowania owadów wodnych (projekt MNiSW nr N305 222537);
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska – Zoogeografia, ekologia i zagrożenia chrząszczy wodnych Polski; Wpływ plantacji wierzby energetycznej na wybrane grupy taksonomiczne w wodach powierzchniowych;
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Zoologii – Ekologia pijawek słodkowodnych;
 • Uniwersytet Wrocławski; Katedra Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej – Araneofauna Polski (głównie południowej), rozmieszczenie wybranych gatunków pająków w Polsce;
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie, Wydział Fizjoterapii – Porównanie dokładności i skuteczności różnych metod bioindykacyjnych opartych o zoobentos.

Zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze

 • Comenius University, Faculty of Natural Sciences; Bratysława, Słowacja – Badania nad wciornastkami zbiorowisk leśnych Polski i Słowacji, Taksonomia wybranych gatunków z rodzaju Thrips;
 • Plant Protection Service, Wageningen, Department of Entomology, Reference Laboratory for Phytosanitary Diagnostics; Holandia – Klucze do oznaczania Thysanoptera Palearktyki;
 • Russian Academy of Sciences, Zoological Institute – Migracje owadów w Obwodzie Kaliningradzkim (Rosja);
 • University of Montenegro, Department of Biology; Czarnogóra – Zoogeografia, ekologia i zagrożenia ważek Bałkanów;
 • Zoological Museum, Natural History Museum of Denmark, Copenhagen, Denmark – Larval morphology and phylogenetic reclassification of rove beetle tribe Staphylinini (Insecta: Coleoptera: Staphylinidae);
 • Crop Research Institute, Department of Plant Ecology and Weed Science; Czech Republic – Morfologia stadiów rozwojowych i systematyka chrząszczy; Filogeneza wybranych grup ryjkowców;
 • Curculio-Institute, Germany – Morfologia stadiów rozwojowych i biologiczne zwalczanie szkodników.