Zakład Wiedzy Wizualnej

Kierownik: Prof. Irena Nawrot-Trzcińska

Zakład Wiedzy Wizualnej w swej pracy badawczej i artystycznej koncentruje się na poznawczych i komunikacyjnych aspektach sztuk wizualnych. Zakres systemu kształcenia Zakładu Wiedzy Wizualnej realizuje również program zorientowany na problematykę przekazu wizualnego. U podstaw programu leży założenie, że sztuka jest kreatywnym sposobem komunikatu. Każdy rodzaj sztuki i każdy akt artystyczny ustanawia swój szczególny związek z poznaniem i komunikacją, jest wyjściem z czysto subiektywnego świata doznań w kierunku kodów kulturowych. W tym obszarze dokonuje się artykulacja istotnych dla sztuki problemów. Mottem naszego zakładu jest zdanie Marcela Duchampa: „Nie ma rozwiązania, gdyż nie ma problemu”. Ponieważ źródłem współczesnej technologii obrazu jest zapis mechaniczny, a kluczem współczesnego rozumienia obrazu jest codzienna ikonosfera, dlatego zadania dydaktyczne Zakładu Wiedzy Wizualnej tworzą następujące przedmioty kształcenia:

- Podstawy percepcji wizualnej (wykłady) – prowadzący Jarosław Janowski. Przedmiot dotyczy podstaw percepcji kształtu, barwy, przestrzeni i ruchu. Dostarcza podstawowej wiedzy z zakresu budowy oka i układu wzrokowego, odbioru wrażeń i identyfikacji wizualnej, teorii światła i barwy, umysłowych reprezentacji rzeczy i zjawisk, tworzenia wyobrażeń ikonicznych. Wiedza ta stanowi podstawę studiów nad formą plastyczną oraz szeroko rozumianą komunikacją wizualną.

- Struktury wizualne (ćwiczenia) – prowadzący Krystyna Bagińska, Jarosław Janowski, Ewa Niestorowicz. Przedmiot systematyzuje reguły formalne obrazu w aspekcie teorii komunikacji, buduje gramatykę wizualną w aktach wizualnych oraz tworzy nowe związki formalne w budowaniu reguł języka wizualnego.

- Fotografia (wykłady) – prowadząca Irena Nawrot-Trzcińska; (ćwiczenia) – prowadzący Irena Nawrot-Trzcińska, Danuta Kuciak, Marcin Maron, Robert Rabiej. Wykłady obejmują wybrane zagadnienia z historii fotografii (historia odkryć i wynalazków, portret fotograficzny, dokument fotograficzny, fotografia prasowa). Ćwiczenia dotyczą praktycznej wiedzy wykorzystującej zapis obrazu w technice fotografii analogowej i cyfrowej, analizy fotografii jako autonomicznego medium w kreacji artystycznej.

- Fotografia użytkowa (wykłady) – prowadząca Irena Nawrot-Trzcińska; (ćwiczenia) – prowadzący Irena Nawrot-Trzcińska, Danuta Kuciak, Marcin Maron. Wykłady dotyczą wybranych zagadnień z fotografii reklamowej, obejmują współczesne artefakty wykorzystujące zapis mechaniczny, analizują problem prawdy i fałszu obrazu, strategie zapisu fotograficznego. Ćwiczenia przygotowują do samodzielnej pracy w zakresie fotografii użytkowej (plakat, reklama produktu, reklama społeczna).

- Fotografia artystyczna (ćwiczenia) – prowadzący Danuta Kuciak, Marcin Maron. Ćwiczenia koncentrują się na budowaniu przy pomocy medium fotograficznego wizualnego komunikatu o cechach artystycznych i prezentowaniu autorskich realizacji z uwzględnieniem merytorycznego przedstawienia koncepcji i uzasadnienia zastosowanych rozwiązań formalnych.

- Kształtowanie otoczenia (ćwiczenia) – prowadzący Krystyna Bagińska, Ireneusz Wydrzyński, Ewa Niestorowicz. Przedmiot wprowadza zagadnienia organizacji otoczenia i komunikacji wizualnej w układach przestrzennych. Kształci umiejętności w zakresie sztuki projektowania i realizacji form przestrzennych, tworzenia dokumentacji projektowej i ofertowej.

- Wybrane zagadnienia z dziedziny literatury, teatru i filmu (wykład) – prowadzący Marcin Maron. Przedmiot dokonuje analizy dzieł literatury, teatru i filmu, dla których kanwą są wybrane zagadnienia refleksji filozoficznej.

- Wiedza o teatrze i filmie (wykład) – prowadzący Marcin Maron. Wykłady zapoznają z najważniejszymi dokonaniami filmowymi i teatralnymi.

Pracownicy:

prof. zw. Irena Nawrot-Trzcińska

dr Jarosław Janowski

dr Danuta Kuciak

dr Marcin Maron

dr Ewa Niestorowicz