Zakład Ubezpieczeń

Na zdjęciu od góry, od lewej: dr M. Urbanek, mgr P. Baltyn, mgr Ł. Jasiński, mgr inż A. Jańska, dr hab. T. Bednarczyk prof. nadzw. (Kierownik Zakładu), dr D. Klimek-Smęt

PRACOWNICY ZAKŁADU
1. dr hab. Teresa Bednarczyk prof. nadzw. - kierownik
2. dr Dominika Klimek-Smęt - adiunkt
3. dr Lyubov Klapkiv - adiunkt
4. mgr inż. Anna Jańska - asystent

O KATEDRZE
Zakład Ubezpieczeń jest najmłodszą jednostką naukowo-dydaktyczną na Wydziale, bowiem został powołany w 2014 r. Kierownik Zakładu dr hab. Teresa H. Bednarczyk prof. UMCS była wcześniej przez 12 lat związana z Katedrą Bankowości. W 2012 r uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA
Zakład prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną skoncentrowaną wokół problematyki ubezpieczeń osobowych i majątkowych, zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym, funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego i jego roli w gospodarce.

Działalność naukowa obejmuje w szczególności następujące zakresy problematyczne:

  • przemiany zachodzące na rynku ubezpieczeń gospodarczych,
  • ryzyko systemowe w sektorze ubezpieczeniowym,
  • gospodarka finansowa ubezpieczycieli,
  • zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych,
  • dobrowolne programy emerytalne,
  • innowacje produktowe w ubezpieczeniach majątkowych,
  • ubezpieczenia zdrowotne.

Najważniejsze publikacje to:
- Bednarczyk T. H., Instrumenty wspierania eksportu. Kredyty i ubezpieczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
- Bednarczyk T. H., Wpływ działalności sektora ubezpieczeniowego na wzrost gospodarczy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011.

W latach 2010-2012 dr hab. T. H. Bednarczyk, prof. UMCS zrealizowała projekt badawczy habilitacyjny finansowany ze środków MNiSzW.
Dr D. Klimek-Smęt dwukrotnie uzyskiwała środki na projekty badawcze dla młodych naukowców, w ramach badań statutowych Wydziału, związane z przygotowywaną rozprawą doktorską z dziedziny matematyka.
Prof. T. H. Bednarczyk współpracuje aktywnie z krajowymi ośrodkami naukowymi.Jest członkiemkomitetów naukowych i rad programowych kilku cyklicznych konferencji naukowych z obszaru finansów i ubezpieczeń. Sprawuje opiekę merytoryczną w organizacji konferencji studenckich na WE UMCS. Jest czynnym uczestnikiem ponad 40 konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Występowała z referatem m.in.: na Kongresie Ekonomistów Polskich. Jest członkiem komitetu recenzentów kilku czasopism krajowych (np. „Journal of Banking and Financial Economics” (Uniwersytet Warszawski), „Problemy Zarządzania” (Uniwersytet Warszawski), Zeszyty Naukowe Folia Oeconomica Acta Universitatis Lodziensis w Łodzi).

INNE WYDARZENIA ZASŁUGUJĄCE NA UWAGĘ
Prof. T. H. Bednarczyk jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości. Uzyskała nagrodę I stopnia Rektora UMCS za pracę habilitacyjną oraz wyróżnienie w IV edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych. W 2012 roku została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi.