ZAKŁAD TEORII WYCHOWANIA

Opis

Zakład Teorii Wychowania rozpoczął działalność w 1972 r. Funkcje Kierowników Zakładu pełnili:
Prof. dr hab. Mieczysław Łobocki (1973-1999)
Dr hab. Czesław Kępski (1999- 2005)
Dr hab. Adam Winiarz (2005-2009)
Prof. dr hab. Janusz Kirenko (opieka kuratorska w 2009-2011)
Dr hab. Mariusz Korczyński (2011 - 2014)

Dr hab. Teresa Zubrzycka – Maciąg (od 2014)

            Problematyka naukowo-badawcza pracowników Zakładu Teorii Wychowania
dotyczy zagadnień z zakresu teorii wychowania oraz
pedagogiki opiekuńczej. Zapoczątkowane przez prof. dr hab. M. Łobockiego badania naukowe skupiają się na łączeniu teorii z praktyką wychowania w tym:  na określaniu warunków tworzenia właściwego klimatu wychowawczego, podmiotowego traktowania dzieci i młodzieży.

 Działalność pracowników Zakładu  dotyczy poszukiwania optymalnych metod i form pracy z wychowankami i sposobów przezwyciężania trudności wychowawczych, określania psychospołecznych czynników wpływających na efektywność procesu wychowania oraz doskonalenie nauczycieli w profesjonalnym rozwoju. Badania dotyczą różnych aspektów pracy wychowawczej:  diagnozowania sytuacji dziecka w różnych środowiskach opiekuńczo-wychowawczych, pedagogicznego wymiaru relacji współpracy rodziny i szkoły oraz określania możliwości wspierania tych środowisk.

 Efekty poszukiwań naukowo-badawczych pracowników Zakładu są prezentowane i  popularyzowane na konferencjach naukowych oraz publikowane w monografiach, czasopismach naukowych i pracach zbiorowych.

Oferta dydaktyczna

Zakład sprawuje opiekę nad specjalnościami:  pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną (studia pierwszego stopnia) i pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z profilaktyką społeczną (studia drugiego stopnia). W ramach tych specjalności studenci zdobywają wiedzę i kompetencje umożliwiające podejmowanie profesjonalnych oddziaływań pedagogicznych wobec dzieci i młodzieży.