Zakład Teorii Muzyki

Zakład Teorii Muzyki

Kierownik: dr hab. Tomasz Jasiński prof. nadzw. UMCS, tel. 81 537-69-12

Zakres działalności dydaktycznej

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia z przedmiotów: analiza dzieła, muzycznego, dyskursy kulturowe, harmonia, historia jazzu i pop music, historia muzyki, historia kultury, instrumentacja, instrumentoznawstwo, kontrapunkt, kształcenie słuchu, literatura muzyczna, promocja i marketing dóbr kultury, propedeutyka kompozycji i aranżacji, seminarium dyplomowe, seminarium magisterskie, seminarium prelekcji i krytyki, wprowadzenie do wiedzy o kulturze, współczesna kultura muzyczna, zagadnienia etnografii, zagadnienia kultury muzycznej, zasady muzyki.

Zakres działalności naukowo-artystycznej

Kadrę Zakładu Teorii Muzyki tworzą muzykolodzy, teoretycy muzyki i kompozytorzy. Badania naukowe obejmują muzyką dawną, zwłaszcza epoki baroku, polski folklor muzyczny oraz twórczość polskich kompozytorów XIX i XX wieku. Rezultaty tych badań publikowane są m.in. w uniwersyteckich „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Artes”. W działalności artystycznej Zakładu na pierwszy plan wysuwa się twórcza aktywność kompozytorów, owocująca premierowymi wykonaniami dzieł, koncertami i edycjami nutowymi. W ramach Seminarium magisterskiego podejmowane są różnorodne tematy, ze szczególnym uwydatnieniem analitycznych studiów nad muzyką religijną XVIII-XIX wieku.

Realizowane tematy:

· ludowa muzyka instrumentalna w zbiorach lubelskich archiwów

· związki muzyki i słowa w twórczości kompozytorów epoki baroku

· badania nad recepcją twórczości muzycznej Feliksa Nowowiejskiego

· studia nad twórczością Fryderyka Chopina

Pracownicy dydaktyczni

dr hab. Mariusz Dubaj, prof. nadzw.

dr Agata Kusto, adiunkt   

dr Rafał Rozmus, adiunkt                              

mgr Wojciech Bernatowicz, asystent