Zakład Systemów Informacyjnych Zarządzania

Na zdjęciu pracownicy i doktoranci Zakładu, od lewej: dr Marek Mędrek, mgr Tomasz Kwiatkowski, dr Łukasz Wiechetek, dr Jarosław Banaś, dr hab. Zbigniew Pastuszak prof. nadzw. (kierownik Zakładu), dr hab. Jan Chadam, mgr Piotr Nieradka, mgr Kinga Bednarzewska, mgr Michał Szafranek, mgr inż. Piotr Kowalczyk, mgr Michał Ratajczyk, mgr Dawid Lahutta 

PRACOWNICY ZAKŁADU:
1. dr hab. Zbigniew Pastuszak prof. nadzw. - kierownik
2. dr Jarosław Banaś - adiunkt
3. dr Marek Mędrek - adiunkt
4. dr Łukasz Wiechetek - adiunkt
5. mgr inż. Piotr Kowalczyk - asystent
6. mgr inż. Michał Szafranek - asystent
7. mgr Katarzyna Budzyńska - asystent
8. mgr Tomasz Kwiatkowski - wykładowca
9. mgr Piotr Nieradka - asystent 

O ZAKŁADZIE
Początki funkcjonowania Zakładu Systemów Informacyjnych Zarządzania, ZSIZ (wcześniej, do 01.10.2009 – Pracowni Zastosowań Technik Informatycznych, PZTI) sięgają roku 1975. Wprowadzono wtedy do programu zajęć dydaktycznych na Wydziale Ekonomicznym przedmiot pn. Organizacja przetwarzania danych, prowadzony w Zakładzie Finansów i Rachunkowości przez mgr Wiesławę Grusiewicz, wieloletniego dydaktyka Pracowni. W 1979 r. powstała Pracownia Organizacji Przetwarzania Danych (POPD), wchodząca w skład ówczesnego Instytutu Ekonomii Politycznej. Pracowały w niej 4 osoby, a jej pracą kierował dr Michał Jarmuł. W 1980 r. Pracowania OPD została włączona do Zakładu Statystyki kierowanego przez prof. Jerzego Grenia, a następnie do Zakładu Zastosowań Matematyki, którego kierownikiem był prof. Zdzisław Lewandowski. Pracownia Zastosowań Technik Informatycznych (PZTI) została powołana zarządzeniem Rektora UMCS nr 23/1997, jako jednostka wydziałowa, podlegająca organizacyjnie Dziekanowi Wydziału Ekonomicznego. Do roku 1999 funkcję kierownika PZTI (zatrudniającej wówczas 3osoby) pełnił dr Mikołaj Zinczuk; w latach 1999-2004 pracownią kierowała mgr Maria Stefańczyk, a od 2004 r. funkcję tę zaczął pełnić dr Zbigniew Pastuszak. W 2005 r. pracę w PZTI rozpoczął mgr Łukasz Wiechetek. W tym okresie w jednostce zatrudnionych było 9 pracowników.
Jednostka koncentrowała się głównie na działalności dydaktycznej, a jej dalszy rozwój uzależniony był od intensyfikacji rozwoju naukowego kadry. Ze względu na istotne obciążenia dydaktyczne, rozwój ten nie przebiegał dynamicznie. Pewne przełamanie tej niekorzystnej sytuacji nastąpiło dopiero wraz z uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego przez kierownika PZTI, dr. Zbigniewa Pastuszaka (Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, 2009).

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA
Zakład Systemów Informacyjnych Zarządzania jest jednostką naukowo-dydaktyczną. W sferze zainteresowań badawczych znajdują się szeroko rozumiane systemy informacyjne zarządzania, zastosowania informatyki w działalności przedsiębiorstw, logistyka i biznes elektroniczny oraz zarządzanie wartością i synergie występujące w działalności podmiotów gospodarczych.

Główne kierunki badań realizowanych w Zakładzie wynikają z zainteresowań i potrzeb naukowych jej pracowników. Można do nich zaliczyć m.in.: zastosowania technologii informacyjnej w działalności gospodarczej, bazy danych, projektowanie systemów informatycznych, zastosowania informatyki w bankowości, aspekty prawne zastosowań Internetu, metody ilościowe w zarządzaniu, e-biznes, systemy informacyjne zarządzania, systemy wspomagania decyzji, informacyjne aspekty zarządzania wiedzą, zarządzanie łańcuchem dostaw i e-SCM, wykorzystanie sztucznej inteligencji w analizach procesów przedsiębiorstwa itp.

Pracownicy Zakładu prowadzą badania naukowe i wykazują istotną aktywność naukową. Kierownik Zakładu, pełni funkcję Redaktora Naczelnego czasopisma: International Journal of Management and Enterprise Development (WielkaBrytania, Inderscience) oraz jest członkiem rad naukowych i komitetów redakcyjnych 11 zagranicznych czasopism naukowych, w tym dwóch czasopism z list ISI i JCR: Industrial Management & Data Systems (2005 i nadal) orazExpert Systems with Applications (2013 i nadal); jest także zastępcą redaktora naczelnego w czasopiśmie UMCS: International Journal of Synergy and Research (www.ijsr.umcs.lublin.pl) i recenzentem wydawniczym w wydawnictwach: Elsevier, Emerald, IEEE Computer Society i Inderscience. Pełnił również obowiązki profesora wizytującego i wykładowcy przedmiotów: Digital Economy, E-business, Industrial Management i SCM w Faculty of Industrial Engineering, Kasetsart University (Bangkok, Tajlandia), University of Primorska Faculty of Management (Koper, Słowenia) i International School for Social and Business Studies (Celje, Słowenia).

Pracownicy jednostki są jednocześnie aktywnymi uczestnikami i współorganizatorami cyklicznych konferencji międzynarodowych, w tym: Management International Conference MIC 2008 w Barcelonie i MIC 2009 w Sousse (Tunezja); Technology Innovation and Industrial Management: TIIM 2009 i TIIM 2010 (Bangkok), TIIM 2011 (Oulu, Finlandia), TIIM 2012 (Lublin) i TIIM 2013 (Phuket, Tajlandia); Make Learn: 2012 (Celje, Słowenia), ML 2013 (Zadar, Chorwacja) i ML 2014 (Portoroz, Słowenia), orazML/TIIM 2015 (Bari, Włochy), ML/TIIM 2016 (Timisoara, Rumunia).

INNE WYDARZENIA ZASŁUGUJĄCE NA UWAGĘ
Kadra Zakładu posiada bogate doświadczenie praktyczne, związane z aktywnością biznesową i konsultingową. Prof. Jan Chadam pełni funkcję Prezesa Zarządu jednej z największych spółek dystrybucyjnych w Polsce (Gaz System SA), a wcześniej tworzył i zarządzał kilkoma spółkami z branży IT. Dr Marek Mędrek prowadzi własne przedsiębiorstwo z branży IT, specjalizując się m.in. w produkcji i wdrożeniach rozwiązań z zakresu e-administracji i zaawansowanego modelowania procesów. Mgr inż. Michał Szafranek zarządza projektami wdrożeniowymi IT w dużym przedsiębiorstwie branży elektromaszynowej, dr Łukasz Wiechetek posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach informatycznych w największych krajowych i regionalnych spółkach informatycznych, mgr inż. Piotr Kowalczyk pełnił funkcje kierownicze w pionach IT kilku spółek produkcyjnych i usługowych, a obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w tym obszarze, mgr Tomasz Kwiatkowski, prawnik, prowadzi kancelarię prawną, specjalizując się m.in. w zagadnieniach ochrony własności intelektualnej w Internecie. Dr Jarosław Banaś specjalizuje się w modelowaniu systemów produkcyjnych i procesów logistycznych, posiada wieloletnie doświadczenie konsultingowe w zakresie projektowania, budowy i wdrażania rozwiązań informatyczno-technicznych. Kierownik Zakładu, prof. Zbigniew Pastuszak posiadając wieloletnie doświadczenie konsultingowe m.in. z zakresu projektowania systemów informacyjnych, wdrażania rozwiązań klasy ERP, modelowania procesów logistycznych, analizy wartości, projektowania i wdrożeń rozwiązań e-biznesowych, budowy strategii działania, itp., zasiada w Radzie Nadzorczej Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz w radach kilku spółek (start-up) z branży zaawansowanych technologii, jest także (od 2015 r.) członkiem Rady Naukowej Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej (NTIE, www.ntie.org.pl).