ZAKŁAD SOCJOPEDAGOGIKI SPECJALNEJ

Opis

Zakład Socjopedagogiki Specjalnej powstał w 1999 r. z inicjatywy prof. dr hab. Marii Chodkowskiej, która do chwili obecnej pełni w nim funkcję kierownika.

 

Profil naukowy:

W Zakładzie prowadzone są analizy teoretyczne i empiryczne poświęcone strategiom wspomagania rozwoju i funkcjonowania osób z problemami w stanie zdrowia i sprawności oraz ich rodzin. Powstałe w tym zakresie opracowania koncentrują się z jednej strony wokół problematyki społecznych postaw, stereotypów oraz społecznego dystansu, z drugiej zaś na zasobach pozostających w dyspozycji osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych, a także jednostek z ich najbliższego otoczenia. Podejmowane analizy różnych sfer funkcjonowania (m. in. edukacyjna, zawodowa) osób z niepełnosprawnością i chorobą zmierzają zarówno do opisania istoty wymienionych zjawisk społecznych z uwzględnieniem ich etiologii, mechanizmów ujawniania i konsekwencji, jak i poszukiwania sposobów optymalizowania sytuacji życiowej niepełnosprawnych oraz ich rodzin.

Znaczny zakres analiz empirycznych dotyczy przystosowania do życia oraz przystosowania do niepełnosprawności osób z ograniczeniami w stanie zdrowia i sprawności. Eksploracje poświęcone są wielorakim doświadczeniom - miłości, szczęścia i satysfakcji
z życia, ale również doznawania cierpienia i percepcji śmierci w sytuacji choroby terminalnej. Prace badawcze dotyczą także: wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą w różnych fazach życia, problemów edukacji integracyjnej, kształcenia na poziomie wyższym niepełnosprawnych studentów, seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną, zasobów osobistych rodziców dzieci
z mukowiscydozą oraz doskonalenia zawodowego specjalistów pracujących z osobami niepełnosprawnymi.

Pracownicy Zakładu Socjopedagogiki Specjalnej zajmują się również kwestiami teoretycznymi, zarówno podejmując próby weryfikacji i wzbogacania teorii pedagogicznych, jak też adaptacji teorii z dyscyplin pokrewnych, głównie socjologii, do rozwiązywania problemów pedagogiki specjalnej. Opublikowali 9 monografii autorskich, 15 monografii współautorskich (także w języku angielskim) oraz redagowali 7 monografii. Są ponadto  autorami ponad 120 rozdziałów w monografiach (w tym 7 anglojęzycznych) oraz ok.140 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych lub pracach zbiorowych pod redakcją.

 

Oferta dydaktyczna:

Pracownicy Zakładu realizują działalność dydaktyczną w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, przede wszystkim na kierunku:  pedagogika specjalna (na specjalnościach: oligofrenopedagogika i tyflopedagogika, edukacja
i rehabilitacja osób z autyzmem i trudnościami w uczeniu się, specjalna terapia pedagogiczna i edukacja inkluzyjna) oraz na kierunkach: pedagogika ogólna, animacja kultury i praca socjalna. Są to zarówno przedmioty kierunkowe, jak specjalnościowe (także o charakterze metodycznym) oraz fakultatywne. Oferta dydaktyczna wzbogacona jest o praktyki ciągłe, realizowane w ośrodkach kształcenia specjalnego na terenie całego kraju. Pracownicy uczestniczą także w kształceniu pedagogów i pedagogów specjalnych na poziomie studiów podyplomowych.

 

Plany rozwojowe:

W latach 2012-2015  złożono cztery wnioski o przyznanie grantów w ramach projektów badawczych OPUS, ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki. W planach przewidywane jest ubieganie się o indywidualne granty badawcze w kolejnych edycjach konkursowych NCN oraz innych źródeł finansowania nauki. Problematyka przyszłych badań to między innymi: osoby z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą w sytuacji zmiany społecznej.