ZAKŁAD SOCJOLOGII KULTURY I WYCHOWANIA

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

Kontakt

Kierownik zakładu: dr hab. Urszula Kusio

Adres do korespondencji: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Instytut Socjologii
Zakład Socjologii Kultury i Wychowania,
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

Godziny dyżurów

Aktualne godziny dyżurów dostępne są na profilach osobowych pracowników Zakładu.

Opis

Rys historyczny Zakładu 

Zakład Socjologii Kultury i Wychowania UMCS powstał 1 października 1989 r. W jego skład weszli wówczas Marian Filipiak (kierownik), Ryszard Radzik, Jerzy Suprewicz, Ewa Krawczak, Urszula Osypiuk (dziś Kusio), Wojciech Misztal, Sławomir Kotłowski. Zespół opuścili kolejno J. Suprewicz (renta), W. Misztal (przeszedł do Zakładu Socjologii Wsi i Miasta UMCS), S. Kotłowski (odszedł z UMCS), R. Radzik (przeszedł do Zakładu Socjologii Medycyny i Rodziny UMCS obecnie kieruje Zakładem Makrostruktur Społecznych UMCS). W 1995 został zatrudniony Mariusz Gwozda, a w 1998 do pracy przyjęto Annę Białą. W 2003 r. do Zakładu dołączyła Jolanta Kociuba (obecnie w Zakładzie Antropologii Kulturowej UMCS).

Działalność naukowa:

Główne kierunki zainteresowań i badań naukowych pracowników Zakładu:

A. Biała:
rozwój mediów a zmiana społeczna, ciało i cielesność w kulturze, dzieciństwo w kulturze konsumpcyjnej, czas wolny

M. Gwozda:
komunikowanie społeczne, socjotechnika, socjologia problemów społecznych, socjologia młodzieży, socjologia sportu, socjologia kultury

E. Krawczak:

problematyka kultury, zarówno w kontekście antropologicznym, socjologicznym, jak i filozoficznym, a w szczególności relacje pomiędzy technologią, kulturą i sztuką; trendy kultury współczesnej, mediatyzacja i wirtualizacja kultury; socjologia sztuki z akcentem na odbiorcę i twórcę, polska socjologia sztuki, cyberprzestrzeń a sztuka, fenomen single life, młodzież w dobie globalizacji

U. Kusio:
zagadnienia komunikowania międzykulturowego, zmiany kulturowej jako konsekwencji kontaktów kulturowych, obszary względnych trwałości, bądź ich rekonstrukcji w późnej nowoczesności – wartości rdzenne, popnacjonalizm