ZAKŁAD SAMORZĄDÓW I POLITYKI LOKALNEJ

Adres

Pl. Litewski 3
20-080 Lublin

Kontakt

Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. Stanisław Michałowski


tel.: (81) 537 60 48 - pok. 09


 

Strona WWW

www.politologia.pl

Godziny dyżurów

Godziny konsultacji pracowników podane są w profilach osobowych. 
Godziny konsultacji doktorantów podane są w tabelce na dole strony.

 

 

Opis

 Historia


Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej powstał 1 października 1997 roku. W tym samym roku Rada Wydziału Politologii oraz władze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zaakceptowały utworzenie specjalności Samorząd i Polityka Lokalna. Głównym inicjatorem obu przedsięwzięć był Prof. dr hab. Stanisław Michałowski. W procesie tworzenia Zakładu i specjalności wykorzystane zostały jego doświadczenia samorządowe jako radnego Rady Miejskiej miasta Lublina oraz delegata miasta Lublina do Sejmiku Samorządowego. Osobami współtworzącymi Zakład byli: dr hab. Agnieszka Pawłowska, dr hab. Andrzej Miszczuk oraz dr Zbigniew Adamowicz. Utworzenie specjalności możliwe było także dzięki współpracy z United States Agency for International Development (USAID) oraz Centrum Studiów nad Rosją i Europą Środkowo-Wschodnią Rutgers University, USA. W ramach projektu Democratic Governance and Public Administration opracowany został szczegółowy programu studiów.


Profil badawczy Zakładu


Zakład koncentruje swoje badania na:

 • koncepcjach demokracji lokalnej i samorządu;
 • dziejach samorządu polskiego i światowego;
 • analizie porównawczej funkcjonowania samorządów lokalnych w Polsce i Europie;
 • porównaniu finansów samorządu terytorialnego w Polsce i za granicą;
 • procesie pozyskiwania i wykorzystania środków UE przez JST;
 • relacjach samorządu terytorialnego i mediów w krajach Unii Europejskiej i Polski;
 • administracji publicznej;
 • procesach kreowania rozwoju lokalnego i regionalnego;
 • powiązaniu społeczeństwa obywatelskiego z samorządem terytorialnym;
 • zagadnieniu przywództwa lokalnego i partycypacji obywatelskiej;
 • rozwoju województw Polski wschodniej;
 • obszarach metropolitalnych.


Specjalności Samorząd i Polityka Lokalna
oraz Administracja Publiczna


Specjalności Samorząd i polityka lokalna oraz Administracja publiczna realizowane na Wydziale Politologii UMCS dają możliwość znalezienia zatrudnienia w urzędach administracji centralnej, urzędach samorządowych, a także szeregu instytucji publicznych i prywatnych zajmujących się wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej.

 


Publikacje


Pracownicy Zakładu są autorami monografii i wielu artykułów naukowych. Do najważniejszych pozycji zaliczyć należy:

Monografie:

 • S. Michałowski, Sto lat wodociągów w Lublinie 1889-1999, Lublin 1999, ss. 221.
 • M. Sidor, Samorząd terytorialny w myśli politycznej II Rzeczypospolitej Polskiej, Toruń 2010.
 • M. W. Sienkiewicz, Samorząd powiatowy w Polsce. Założenia i realizacja, Wyd. UMCS, Lublin 2011, ss. 445.
 • K. Radzik-Maruszak, Samorząd terytorialny w Wielkiej Brytanii w latach 1979-2010. Od nowego zarządzania publicznego do lokalnego współzarządzania, Wyd. UMCS, Lublin 2013, ss. 295
 • U. Bronisz, K. Kuć-Czajkowska, Działalność jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubelskim w latach 2004-2011. Analizy statystyczne,  Urząd Statystyczny Oddział w Lublinie, Lublin 2013, ss. 298.
 • K.A. Kuć-Czajkowska, M.W. Sienkiewicz, Менаџер-Специјалиста за управљање пројектима ЕУ ФОНДОВА, Lublin 2013, Syntea SA, ss. 157.
 • K.A. Kuć-Czajkowska, M.W. Sienkiewicz, Specjalista ds. funduszy unijnych, Lublin 2013, Fundacja VCC, ss. 147.
 • K.A. Kuć-Czajkowska, M.W. Sienkiewicz, R. Ćurković, Stručnjak za EU FONDOVE, Lublin 2014, Syntea SA, ss. 172.
 • M. Sidor, K.A. Kuć-Czajkowska,J. Wasil, Koabitacja na poziomie gminnym w Polsce, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2017, ss. 250.
 • K. Kuć-Czajkowska, Obszary funkcjonalne miast wojewódzkich w Polsce. Przestrzeń współpracy i konkurencji samorządów terytorialnych, Wyd. UMCS, Lublin 2019, ss. 527

Prace pod redakcją:

 • Samorząd terytorialny w III Rzeczypospolitej Polskiej. 10 lat doświadczeń, red. S. Michałowski, Wyd. UMCS, Lublin 2002, ss. 485.
 • Samorząd lokalny w Polsce - społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, red. S. Michałowski, A. Pawłowska, Wyd. UMCS, Lublin 2004, ss. 614.
 • Vikoristannia dosvidu EC i Polszi dla priskorenogo rozvitku vidstalih i depresivnih regioniv Ukrainy v umovah evrointegracii. Materiali miżnarodnoj naukowo-prakticznoj konferencji, red. S. Trochimczuk , S. Michałowski, Lwów 2005, ss. 143.
 • Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją – public relations – promocja jednostek samorządu terytorialnego, red. S. Michałowski, W. Mich, Wyd. UMCS, Lublin 2006, ss.290.
 • Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, red. S. Michałowski, K. Kuć-Czajkowska, Wyd. UMCS, Lublin 2008, ss. 554.
 • Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce, red. naukowa A. Antoszewski, A. Dumała, B. Krauz-Mozer, K. Radzik, Wyd. UMCS, Lublin 2009.
 • Przedsiębiorczość akademicka. Koncepcje, formy, warunki rozwoju, red. M. W. Sienkiewicz, T. Szot-Gabryś, Wyd. FCRL, Lublin 2011, ss. 200.
 • Selected aspects of local and region al development, red. Daniel Klimovsky, Katarzyna Radzik-Maruszak, Wyd. Konvikt, Nova Gorica 2012, ss. 167.
 • 20 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Sukcesy, porażki, perspektywy, red. Katarzyna Mieczkowska-Czerniak, K. Radzik-Maruszak, Wyd. UMCS Lublin 2012, ss. 696.
 • Społeczeństwo obywatelskie Lublina i Wrocławia - studia przypadków, red. K. Kuć-Czajkowska, K. Efner, Wyd. UMCS, Lublin 2013, ss. 156.
 • Miasta, aglomeracje, metropolie w nurcie globalnych przemian, red. K. Kuć-Czajkowska, M. Sidor, Wyd. UMCS, Lublin 2014, ss. 484.
 • Miasta - społeczne aspekty funkcjonowania, red. K. Kuć-Czajkowska, M. Sidor, Wyd. UMCS, Lublin 2014, ss. 384.
 • Dialog obywatelski. Formy, mechanizmy, bariery i pespektywy rozwoju, red. M.W. Sienkiewicz, M. Sidor, Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego, Lublin 2014, ss. 257.
 • Marketing jednostek terytorialnych. Przykłady z Polski, red. K. Kuć-Czajkowska, K. Muszyńska, Wyd. UMCS, Lublin 2016, ss. 326
 • A Different View of Urban Policy, red. M. Sidor, K. Kuć-Czajkowska, Maria Curie-Skłodowska University Press, Lublin 2016, ss. 169
 • Local Government in Selected Central and Eastern European Countries. Experiences, Reforms and Determinants of Development, red. M.W. Sienkiewicz, K. Kuć-Czajkowska, Maria Curie-Skłodowska University Press, Lublin 2016, ss. 398

Konferencje naukowe


Od chwili powstania Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej był organizatorem pięciu konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym:

 • Samorząd terytorialny III Rzeczypospolitej Polskiej. Dziesięć lat doświadczeń, 19-20 października 2001 roku, Wydział Politologii UMCS
 • Samorząd lokalny w Polsce - społeczno-polityczne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania, 27-28 marca 2003 roku, Wydział Politologii UMCS
 • Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją – public relations – promocja jednostek samorządu terytorialnego, 17-19 kwietnia 2005, Lublin, Wydział Politologii UMCS
 • Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, 17-19 kwietnia 2007, Wydział Politologii UMCS
 • XX lat samorządu terytorialnego w Polsce. Sukcesy – porażki – perspektywy, 21-22 września 2010, Kazimierz Dolny nad Wisłą
 • Miasta, aglomeracje, metropolie wobec współczesnych wyzwań, 22-23 listopada 2012, Wydział Politologii UMCS
 • Pobudzanie rozwoju gospodarczego w miejskich obszarach funkcjonalnych, 21-22 października 2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Urząd Miasta Lublin
 • Dialog obywatelski. Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju, 27 czerwca 2014, Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego, Wydział Politologii UMCS
 • Promocja jednostek terytorialnych - doświadczenia i wyzwania, 14 -15 maja 2015 r., Zamość, Wydział Politologii UMCS, Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego, Urząd Miasta Zamość 

Wspólnie z Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie Zakład współorganizował także dwie międzynarodowe konferencje naukowe na Ukrainie:

 • Zarządzanie wielkimi miastami: administracja i bezpośrednia demokracja, Lwów 4-5 grudnia 2003 r.
 • Регіональне і місцеве самоврядування в нових умовах: партійна публічна админістрація і безпосередня демократія, Lwów 1-3 marca 2006 r.


Studenckie Naukowe Koło Samorządowe


Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej aktywnie wspiera poza tym Studenckie Naukowe Koło Samorządowe Wydziału Politologii. Co roku Koło Samorządowców organizuje tzw. Tydzień Samorządności poświęcony zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego. Pierwszy tydzień zorganizowany był w roku 1999.


Osiągnięcia pracowników Zakładu


Pracownicy Zakładu Samorządów i Polityki Lokalnej za swoją działalność naukową i dydaktyczną wyróżnieni zostali szeregiem nagród. Do najważniejszych z nich zaliczyć trzeba:

 • Nagrodę J.M. Rektora UMCS II stopnia dla prof. dr. hab. Stanisława Michałowskiego za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne w 1997 r.
 • Nagrodę J.M. Rektora UMCS II stopnia dla dr hab. Agnieszki Pawłowskiej za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne w 1998 r.
 • Nagrodę J.M. Rektora UMCS III stopnia dla prof. dr. hab. Stanisława Michałowskiego za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne w 2000 r.
 • Nagrodę zbiorowa Ministra Edukacji m. in. dla prof. dr. hab. Stanisława Michałowskiego za pracę zbiorową: Więcej niż niepodległość. Polska myśl polityczna 1918-1939, red. J. Jachymek, W. Paruch, Lublin 2001 w 2002 r.
 • Nagrodę indywidualna Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dla dr hab. Agnieszki Pawłowskiej za rozprawę habilitacyjną Zasoby informacyjne w administracji publicznej w Polsce. Problemy zarządzania w 2004 r.
 • Nagroda indywidualna J.M. Rektora UMCS II stopnia dla za wyróżniającą pracę w roku akademickim 2010/2011 dla dr Katarzyny Radzik-Maruszak
 • I nagroda dla dr Katarzyny Radzik-Maruszak w VIII edycji konkursu na najlepsze rozprawy doktorskie nt. samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji organizowanego przez wydawcę „Samorządu Terytorialnego” Wolters Kluwer Polska  za rozprawę doktorską Samorząd terytorilany w Wielkiej Brytanii w latach 1979-2007. Od nowego zarządzania publicznego do loklanego współzarządzania
 • Nagroda dla dr Moniki Sidora za najlepszy artykuł mołodego naukowca prezentowany na 1st International Scientific-Practical Conference: Good Governance at Local Self-Government: Democracy, Decentralization, Development, 10.2012, Siauliai, Lithuania
 • Nagroda Rektora Siauliai University za najlepszy artykuł prezentowany na 2nd International Scientific-Practical Conference: Good Governance at Local Self-Government: Democracy, Decentralization, Development, 18.10.2013-19.10.2013, Siauliai, Lithuania, dotyczący idei governance dla dr Katarzyny Radzik-Maruszak (razem z dr M. Batorovą z University of Tampere)
 • Nagroda III° JM Rektora UMCS dla dr Katarzyny Kuć-Czajkowskiej za osiągnięcia naukowe w 2013 r.


Granty MNiSW/NCN


 

 • Koabitacja na poziomie gminnym w Polsce. Grant Narodowego Centrum Nauki (OPUS). Kierownik grantu - dr Monika Sidor (główni wykonawcy dr Katarzyna Kuć-Czajkowska, dr Justyna Wasil)
 • Organ przedstawicielski jako uczestnik procesu lokalnego współrządzenia. Przykład Anglii, Finlandii, Polski i Słowenii. Grant Narodowego Centrum Nauki (OPUS) nr 2013/09/B/HS5/04403 relizowany w latach 2014-2017. Kierownik grantu - dr Katarzyna Radzik-Maruszak
 • Wizerunki prezydentów miasta Lublina na łamach lokalnych dzienników w latach 1990-2006. Grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowany w okresie 09.2009-09.2010; Główny wykonawca dr – Katarzyna Mieczkowska-Czerniak 
 • Samorząd terytorialny w Wielkiej Brytanii w latach 1979-2007. Od nowego zarządzania publicznego do lokalnego współrządzenia. Grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr NN116 129135 realizowany w okresie 09.2008-11.2009; Główny wykonawca – dr Katarzyna Radzik


Stypendia, staże i wyjazdy zagraniczne


W ciągu ponad dziesięciu lat funkcjonowania Zakładu jego pracownicy wyjeżdżali na szereg stypendiów i staży naukowych m.in. do University of California, Irvine (USA), Rutgers University, New Jersey (USA), Bluffton University, Ohio (USA), The Univeristy of Arizona (USA) oraz uczestniczyli w licznych szkołach dla doktorantów (Summer Universities) m.in. Budapeszcie (CEU Summer Universities), Bratysławie (EPAN-NISPAcee Joint Summer School), Goteborgu (ECPR i CEFOS Summer University), Turynie (ECPR Summer University) oraz Londynie (Summer School organizowana przez London School of Economics and Political Science). Zespół Zakładu brał także aktywny udział w wielu konferencji naukowych w Europie.


Inne


Pracownicy Zakładu z powodzeniem realizują także szereg innych przedsięwzięć. Dr Katarzyna Mieczkowska-Czerniak pełni funkcję Wiceprecydenta Miasta Lublina odpowiedzialnego za sprawy kultury, sportu i relacji zewnętrznych, a dr Mariusz Wiktor Sienkiewicz jest Prezesem Zarządu Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego w Lublinie.


Współpraca z ośrodkami krajowymi i międzynarodowymi


Zakład utrzymuje ożywione kontakty międzynarodowe. Obecnie współpracuje między innymi z Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie, jest również zaangażowany w przedsięwzięcia koordynowane przez NISPAcee (The network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe) oraz ECPR (European Consortium for Political Research).

 

Zakład od 2011 roku włącza się aktywnie w organizację międzynarodowego Uniwersytetu Letniego Policy Making and Politics at Local Level. Koordynatorem przedsięwzięcia ze strony Zakładu jest dr Katarzyna Radzik-Maruszak. Więcej informacji na stronie www.polloc.org

 

Zakład był także partnerem w dwu międzynarodowych projektach finansowanych ze źródeł Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego:

 

 • Social and Political Issues at the Regional and Local Levels of the V4 Countries (SPIRAL). Projekt nr 21320370 współfinansujący IV szkołę letnią Policy Making and Politics at Local Level zorganizowaną w dniach 6-16 lipca 2014 roku na Wydziale Nauk Społecznych, Uniwersytetu Karola w Pradze w Czechach. Więcej informacji na stronie www.polloc.org 

 

 • Government vs. Governance in the Teaching of Young Academicians in V4. Projekt nr 11340078 zrealizowany podczas XXII międzynarodowej konferencji NISPAcee, która odbyła się w maju 2014 roku w Budapeszcie. Więcej informacji na stronie: http://www.nispa.org/projects.php?sid=1077&proj_id=7

 

 


Doktoranci


Imię, Nazwisko Pokój Telefon Godz. konsultacji Informacje dodatkowe
mgr Monika Cieciora  208  +81 537 60 15    
mgr Katarzyna Efner  208  +81 537 60 15    
mgr Elżbieta Szulc-Wałecka  207 + 81 537 60 27    
mgr Małgorzta Chałupczak  207 + 81 537 60 27