Zakład Rzeźby i Technik Szklarskich

Zakład Rzeźby i Technik Szklarskich WA ISP UMCS w Lublinie, kształci studentów studiów stacjonarnych, zaocznych i podyplomowych. Kierownikiem Zakładu jest dr hab. Ireneusz Wydrzyński, który nadzoruje i promuje dyplomy licencjackie i magisterskie. Podstawowym celem kształcenia jest poszerzenie umiejętności i świadomości zawodowej przyszłych adeptów sztuki. Na pierwszym roku studiów podstawowym celem kształcenia jest opanowanie przez studentów umiejętności wyrażania zadanych treści  środkami rzeźbiarskimi, wprowadzenie poprzez obserwowanie i analizowanie natury rozumiane jako główny środek do  poznania i zrozumienia  form i zasad rzeźby. Na wyższych latach pracownia ma charakter wolnego wyboru. Program realizowany w pracowni powstaje z inicjatywy studenta i realizowany jest w ścisłej współpracy z prowadzącymi zajęcia, ma na celu przygotowanie do realizacji dyplomu na ostatnim roku studiów.

Dyplomant posiada pełną swobodę sposobu realizacji dyplomu poprzez dobór materiału (glina, gips, drewno, kamień, metal, szkło oraz innych materiałów rzeźbiarskich), jak również formę prezentacji adekwatnie do obranej tematyki pracy dyplomowej.

Doskonalenie umiejętności  rozwoju własnych koncepcji artystycznych studenci mogą kontynuować również w ramach Koła Naukowego - Forum Młodych Rzeźbiarzy. Efektem realizacji tych indywidualnych poszukiwań są organizowane wystawy prac studentów.

W okresie wakacyjnym Zakład wraz z Kołem Naukowym organizuje coroczne plenery rzeźbiarskie, w trakcie których studenci doskonalą swoje umiejętności, pracując w kamieniu, drewnie i innych mediach rzeźbiarskich.

Zakład Rzeźby i Szklarskich ukończyło wielu utalentowanych twórców, którzy aktywnie uczestniczą w życiu artystycznym, posiadają w swym dorobku realizacje rzeźb w przestrzeni publicznej.

Pracownicy:

dr hab. Ireneusz Wydrzyński

dr Wojciech Mendzelewski

dr Piotr Zieleniak

mgr Leszek Rymczuk

mgr Paweł Bernik