Zakład Rynków Finansowych

 

PRACOWNICY ZAKŁADU:
1. dr hab. Henryk Mamcarz prof. nadzw. - kierownik
2. dr Roman Asyngier - adiunkt
3. dr Anna Kasprzak-Czelej - adiunkt
4. dr Katarzyna Królik-Kołtunik - adiunkt
5. dr Ewa Widz - adiunkt 
6. dr Agnieszka Wójcik - asystent

O KATEDRZE
Zakład Rynków Finansowych funkcjonuje od 2000 r. Powstał w wyniku wyodrębnienia się z Zakładu Funkcjonowania Gospodarki, kierowanego przez prof. dr hab. Wacława Grzybowskiego, który odszedł na emeryturę. Obecnie w Zakładzie zatrudnionych jest siedmiu pracowników: jeden profesor nadzwyczajny, dwoje adiunktów, czworo asystentów, w tym troje ze stopniem naukowym doktora. Z Zakładu odeszli: dr Zbigniew Martyniuk (2007 rok), dr Janusz Borowiec (2013 rok, emerytura), dr Teresa Kondrakiewicz (2015 rok).
W latach akademickich 2013/14, 2014/15 pracownikiem Zakładu była mgr Ada Domańska, która odeszła z Zakładu, podejmując pracę w Katedrze Bankowości. W/w okresie zostali zatrudnieni nowi pracownicy mgr Bartłomiej Bąk (w roku 2014) oraz dr Agnieszka Wójcik (w roku 2015).

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA
Aktualnie prowadzone w Zakładzie badania naukowe koncentrują się na szeroko rozumianej problematyce rynków finansowych. Głównymi kierunkami badań w tym zakresie są: rynki nowoczesnych instrumentów finansowych, inżynieria finansowa, funkcjonowanie rynków giełdowych i pozagiełdowych, instytucji wspólnego inwestowania, grup kapitałowych, inwestycje alternatywne, strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym.
Rezultatem prowadzonych w Zakładzie badań naukowych są: książki, artykuły w specjalistycznych czasopismach fachowych i monografiach naukowych w Polsce i za granicą, w tym w języku angielskim. Pracownicy opublikowali następujące monografie:
1. G. Golec, Opcje na polskim rynku finansowym, wycena, strategie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002.
2. E. Widz, Strategie giełdowe na rynku finansowych kontraktów futures w Polsce, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008.
3. A. Kasprzak-Czelej, Giełdowy rynek akcji a gospodarka. Ujęcie funkcyjne, Difin 2012.

Pracownicy Zakładu biorą ponadto czynny udział (referaty) w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, organizowanych zarówno na Wydziale Ekonomicznym, jak i przez inne ośrodki naukowe. 

INNE WYDARZENIA
Pracownicy Zakładu corocznie realizują projekty w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki. W ramach „Szkoły Giełdowej” wygłosili szereg specjalistycznych wykładów. Aktywnie uczestniczą w pracach organizacyjnych na rzecz Wydziału jako sekretarze komisji rekrutacyjnych. Dr R. Asyngier jest członkiem Rady Wydziału Ekonomicznego, Sekretarzem Wydziałowego Seminarium Habilitacyjnego oraz koordynatorem współpracy Wydziału Ekonomicznego z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest również biegłym sądowym w zakresie " Giełda i obrót instrumentami finansowymi".
W ostatnim czasie pracownicy Zakładu byli odznaczani nagrodami Rektora III stopnia: dr R. Asyngier w 2010 r. za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, dr A. Kasprzak-Czelej w 2013 r. za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni oraz nagrodą Rady Wydziału Ekonomicznego za wyróżniającą się obronę pracy doktorskiej: dr Ewa Widz w 2006 r.