ZAKŁAD RYNKÓW FINANSOWYCH

Kontakt

Godziny dyżurów

Godziny dyżurów pracowników naukowych publikowane są w ich profilach osobowych w książce adresowej.

Opis

Kierownik Zakładu: prof. nadzw. dr hab. Henryk Mamcarz

Zakład Rynków Finansowych funkcjonuje od 2000 r. Obecnie w Zakładzie zatrudnionych jest siedmiu pracowników: jeden profesor nadzwyczajny, dwoje adiunktów, czworo asystentów, w tym troje ze stopniem naukowym doktora. Aktualnie prowadzone w Zakładzie badania naukowe koncentrują się na szeroko rozumianej problematyce rynków finansowych.

Głównymi kierunkami badań w tym zakresie są: rynki nowoczesnych instrumentów finansowych, inżynieria finansowa, funkcjonowanie rynków giełdowych i pozagiełdowych, instytucji wspólnego inwestowania, grup kapitałowych, inwestycje alternatywne, strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym. Rezultatem prowadzonych w Zakładzie badań naukowych są: książki, artykuły w specjalistycznych czasopismach fachowych i monografiach naukowych w Polsce i za granicą, w tym w języku angielskim. Pracownicy Zakładu biorą ponadto czynny udział (referaty) w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, organizowanych zarówno na Wydziale Ekonomicznym, jak i przez inne ośrodki naukowe.

W ramach działalności dydaktycznej pracownicy Zakładu prowadzą wykłady i ćwiczenia z subdyscypliny rynków finansowych (rynek finansowy, rynek kapitałowy, rynek walutowy, instrumenty pochodne, giełda papierów wartościowych, inwestycje finansowe, instytucje rynku kapitałowego, przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, grupy kapitałowe, portfel inwestycyjny, obligacje), mikroekonomii, makroekonomii na Wydziale Ekonomicznym, a także na innych wydziałach (Wydział Politologii, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki – ekonomia) oraz na kierunkach międzywydziałowych.

Pracownicy Zakładu współpracują z instytucjami rynku kapitałowego w Polsce. Zakład współpracuje również z innymi Katedrami i Zakładami Wydziału Ekonomicznego, w których działalności występują elementy problematyki rynków finansowych (Katedrą Bankowości, Zakładem Finansów Podmiotów Gospodarczych).