ZAKŁAD RUCHÓW POLITYCZNYCH

Adres

Pl. Litewski 3
20-080 Lublin

Kontakt

Kierownik Zakładu: prof. zw. dr hab. Maria Marczewska-Rytko tel.: (81) 537 6008 pok. 103

Strona WWW

http://www.umcs.pl/pl/zaklad-ruchow-politycznych,1397.htm

Opis


Badania


Pracownicy Zakładu Ruchów Politycznych prowadzą badania naukowe w zakresie trzech głównych obszarów tematycznych:

1. Myśl społeczna i ruchy polityczne

 • myśl i ruch: komunistyczny, socjalistyczny, socjaldemokratyczny, ludowy, liberalny, konserwatywny, chadecki; myśl i ruchy: ekstremistyczne, populistyczne, feministyczne, haktywistyczne; nowe ruchy społeczne; nieposłuszeństwo obywatelskie; ruchy protestu; ruchy secesjonistyczne.

2. Systemy religijne we współczesnym świecie

 • kwestie terminologiczne i metodologiczne; nauka a religia; czynnik religijny w badaniach politologicznych; myśl społeczna systemów religijnych; relacje religia-władza/państwo; procesy instytucjonalizacji religii; wolność religijna; miejsce religii w porządku demokratycznym; konflikty i wojny religijne; mniejszości wyznaniowe; sekularyzacja, prywatyzacja, deprywatyzacja religii; fundamentalizm religijny; przywództwo religijne; rytualizm religijny; religia we współczesnym świecie; organizacje wyzaniowe; nowe ruchy religijne.

 3. Demokracja bezpośrednia i elektroniczna

 • teoria demokracji; demokracja bezpośrednia w Polsce i świecie; haktywizm; cyberterroryzm; cyberaktywizm.

W Zakładzie Ruchów Politycznych prowadzone są ponadto badania w zakresie polityki gospodarczej, think tanków i fundacji politycznych.

 


Realizacja grantów badawczych


Pracownicy Zakładu Ruchów Politycznych realizują obecnie nastepujące projekty badawcze: 

 • Practical Aspects of Civic Participation and Referendum in the Visegrad Group Countries after 1989, grant finansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki; kierownik grantu: prof. zw. dr hab. Maria Marczewska-Rytko; wykonawcy: dr Kamil Aksiuto (UMCS), dr Dorota Maj (UMCS), dr Marcin Pomarański (UMCS), DocPhDr. Michel Perottino (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy), PhDr. Kamil Švec (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy), mgr Dusan Brabec (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy), Doc. Peter Horváth (Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Trnavie, Słowacja), PhDr. Ján Machyniak (Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Trnavie, Słowacja), PhDr. Jaroslav Mihálik (Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Trnavie, Słowacja), JUDr. Bystrik Šramel (Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Trnavie, Słowacja), prof. László Komáromi (Katolicki Uniwersytet Pétera Pázmánya w Budapeszcie, Węgry)
 • Demokracja bezpośrednia w Europie Środkowej i Wschodniej: wymiar formalnoprawny i praktyczny. Analiza politologiczna, grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki; kierownik grantu: prof. zw. dr hab. Maria Marczewska-Rytko, wykonawcy: prof. Valentina Marinescu (University of Bucharest, Rumunia), prof. Dobrinka Peicheva (South-West University „Neophyt Rilski”, Bułgaria), prof. dr hab. Andrzej Piasecki (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), dr hab. Magdalena Musiał-Karg (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr hab. Elżbieta Kużelewska (Uniwersytet w Białymstoku), dr hab. Wojciech Ziętara (UMCS), dr Dorota Maj (UMCS), dr Marcin Pomarański (UMCS), dr Marta Drabchuk.

 • Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science & Technology, COST), nr akcji 16211: Reappraising Intellectual Debates on Civic Rights and Democracy in Europe, kierownik projektu:  prof. Jose M. Rosales; uczestnik projektu:   prof. zw. dr hab. Maria Marczewska-Rytko (substitute member)

 • Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science & Technology, COST), nr akcji 15221: Advancing effective institutional models towards cohesive teaching, learning, research and writing development, kierownik projektu: prof. Alison Farrell, uczestnik projektu: prof. zw. dr hab. Maria Marczewska-Rytko (member)

 • Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science & Technology, COST), nr akcji 15207: Professionalization and Social Impact of European Political Science, kierownik projektu: prof. Giliberto Capano, uczestnik projektu: prof. zw. dr hab. Maria Marczewska-Rytko (substitute member)

 


Monografie


Publikacje pracowników Zakładu Ruchów Politycznych ukazują się w ramach trzech serii wydawniczych:

Ruchy społeczne i polityczne

 • Nowe ruchy społeczne, red. M. Marczewska-Rytko, D. Maj, Lublin 2017.
 • K. Aksiuto, Szczęście i wolność. Utylitarystyczny liberalizm Johna Stuarta Milla, Warszawa 2016.
 • Ekologizm, red. M. Marczewska-Rytko, D. Maj, Lublin 2016.
 • Ideologie, doktryny, ruchy społeczne i polityczne. Wybrane problemy, red. M. Marczewska-Rytko, W. Ziętara, Lublin 2015.
 • Feminizm, red. M. Marczewska-Rytko, D. Maj, M. Pomarański, Lublin 2015.
 • Haktywizm (cyberterroryzm, haking, protest obywatelski, cyberaktywizm, e-mobilizacja), red. M. Marczewska-Rytko, Lublin 2014.
 • W. Ziętara, Towarzystwo Fabiańskie w latach 1884-1939, Toruń 2013.
 • W. Ziętara, Międzynarodówka socjalistyczna a socjaldemokracja Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2012.
 • Współczesna socjaldemokracja europejska na przełomie XX i XXI wieku, red. E. Olszewski, W. Ziętara, Lublin 2012.
 • Ruch socjaldemokratyczny w Rzeczypospolitej Polskiej (1989-2010), red. K. Leszczyńska, E. Olszewski, Lublin 2011.
 • Encyklopedia politologii, red. M. Żmigrodzki, t. 4: Myśl społeczna i ruchy polityczne współczesnego świata, red. M. Marczewska-Rytko, E. Olszewski, Warszawa 2011.
 • W. Ziętara, Międzynarodówka Socjalistyczna: organizacja, doktryna i działalność w latach 1951-2001, Toruń 2007.
 • Populizm na przełomie XX i XXI wieku: panaceum czy pułapka dla współczesnych społeczeństw, red. M. Marczewska-Rytko, Toruń 2006.
 • Idee, doktryny i ruchy narodowe: wybrane problemy, red. S. Stępień, Lublin 2006.
 • Ideologia, doktryny i ruch polityczny współczesnego liberalizmu, red. E. Olszewski, Z. Tymoszuk, Lublin 2004.
 • Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego, red. E. Olszewski, Lublin 2004.
 • Konserwatyzm: historia i współczesność, red. S. Stępień, Lublin 2003.
 • Social democratic movement and ideology: yesterday and today, red. E. Olszewski, Lublin 2002.
 • Doktryna i ruch socjaldemokratyczny: historia i współczesność, red. E. Olszewski,  Puławy 2001.
 • Christian democracy in the modern world, red. K. Krzywicka, E. Olszewski, Lublin 2000.
 • Encyklopedia politologii, red. M. Żmigrodzki, t. 4: Myśl społeczna i ruchy współczesnego świata, red. M. Marczewska-Rytko, E. Olszewski, Kraków 2000.
 • Chrześcijańska demokracja we współczesnym świecie, red. K. Krzywicka, E. Olszewski, Lublin 1999.
 • S. Stępień, Związek Parlamentarny Polskich Socjalistów w działalności prawodawczej Krajowej Rady Narodowej, Lublin 1998.
 • M. Marczewska-Rytko, Populizm: teoria i praktyka polityczna, Lublin 1995.
 • M. Marczewska-Rytko, Populizm: zagadnienia teorii i praktyki politycznej w Ameryce Łacińskiej, Lublin 1992.
 • Naród i państwo w myśli politycznej i działalności polskiego ruchu robotniczego : materiały z konferencji naukowej w Nadrybiu w dniach 10-12 grudnia 1982 r., red. E. Olszewski, E.J. Pałyga, Lublin 1984.
 • Współczesne ruchy i doktryny polityczne, red. E. Olszewski, Lublin 1983.
 • E. Olszewski, Polska Partia Robotnicza na Lubelszczyźnie 1942-1948, Lublin 1979.
Systemy religijne współczesnego świata
 • Politologia religii, red. M. Marczewska-Rytko, D. Maj, Lublin 2018.
 • Czynnik religijny w polityce wewnątrzpaństwowej i międzynarodowej na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia. Wybrane problemy, red. M. Marczewska-Rytko, Lublin 2016.
 • D. Maj, Konferencja Kościołów Europejskich wobec integracji europejskiej, Lublin 2016.
 • Myśl społeczna wielkich religii świata, red. M. Marczewska-Rytko, E. Olszewski, Lublin 2013.
 • M. Pomarański, Współczesny amerykański fundamentalizm protestancki, Lublin 2013.
 • M. Marczewska-Rytko, Religia i polityka w globalizującym się świecie, Lublin 2010.
 • Religion in a changing Europe: between pluralism and fundamentalism: selected problems, red. M. Marczewska-Rytko, Lublin 2003.
 • M. Marczewska-Rytko, Religie niechrześcijańskie w Polsce, Lublin 1997.

Demokracja bezpośrednia i elektroniczna

 • Demokracja elektroniczna: kontrowersje i dylematy, red. M. Marczewska-Rytko, Lublin 2013.
 • Democratic Thought in the Age of Gobalisation, red. M. Marczewska-Rytko, Lublin 2012.
 • Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym, red. M. Marczewska-Rytko, S. Michałowski, Lublin 2012.
 • Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej we współczesnym świecie, red. M. Marczewska-Rytko, Lublin 2011.
 • Demokracja bezpośrednia: wymiar lokalny i globalny, red. M. Marczewska-Rytko, A.K. Piasecki, Lublin 2010.
 • Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej w Polsce, red. M. Marczewska-Rytko, Lublin 2010.
 • M. Marczewska-Rytko, Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce politycznej, Lublin 2001.

 


Dydaktyka


Pracownicy Zakładu realizują następujące przedmioty obligatoryjne:

 • Ruchy społeczne i politycze (kierunek: Politologia)
 • Współczesne ruchy polityczne (kierunek: Stosunki międzynarodowe)
 • Ruchy separatystyczne (kierunek: Bezpieczeństwo narodowe)
 • Nowe ruchy społeczne i polityczne w sieci (kierunek: Społeczeństwo informacyjne)
 • Współczesne ekstremizmy polityczne (kierunek: Bezpieczeństwo narodowe)
 • Subkultury we współczesnych społeczeństwach (kierunek: Bezpieczeństwo narodowe)
 • Współczesna myśl polityczna (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna)
 • Teoria demokracji (kierunek: Politologia)
 • Historia doktryn politycznych (kierunek: Bezpieczeństwo narodowe)
 • Historia doktryn politycznych i prawnych (kierunek: Politologia)
 • Religie i związki wyznaniowe (kierunek: Politologia)
 • Religie i związki wyznaniowe (kierunek: Stosunki międzynarodowe)
 • Religie i związki wyznaniowe (kierunek: Bezpieczeństwo narodowe)
 • Religia w globalizującym się świecie (Nauki o polityce)
 • Polityka gospodarcza (kierunek: Politologia)
 • Polityka gospodarcza (kierunek: Stosunki międzynarodowe)
 • Bezpieczeństwo społeczne (kierunek: Bezpieczeństwo narodowe)
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne (kierunek: Bezpieczeństwo narodowe)
 • Bezpieczeństwo infrakstruktury krytycznej (kierunek: Bezpieczeństwo narodowe)
 • Zarządzanie kryzysami społecznymi (kierunek: Bezpieczeństwo narodowe)
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne i finansowe (kierunek: Bezpieczeństwo narodowe)

Przedmioty fakultatywne:

 • Ruchy neopogańskie w Europie na przełomie XX i XXI wieku
 • Religia w przestrzeni publicznej w Polsce
 • Nowe ruchy religijne w internecie
 • Terrorism in the 20th and 21st Centuries
 • Amerykański system medialny
 • Historia Federalnego Biura Śledczego
 • Współczesny fundamentalizm religijny

Wykłady ogólnouniwersyteckie:

 • Dyktatury w XX i XXI wieku 
 • Współczesne ruchy subkulturowe

 


Doktoranci


Imię, Nazwisko Pokój Godz. konsultacji
Mgr Danuta Kędziorska 104 konsultacje odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu
Mgr Krzysztof Adamski 104 konsultacje odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu