ZAKŁAD PSYCHOPEDAGOGIKI SPECJALNEJ

Opis

Badania naukowe

Temat główny:

Uwarunkowania organizacji, przebiegu i efektywności edukacji dzieci niepełnosprawnych w różnych formach kształcenia.

Badania statutowe podejmowane aktualnie w Zakładzie:

 1. Korelaty jakości życia osob ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców i nauczycieli (2017).
 2. Edukacja i psychospołeczne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością w Polsce w kontekście zintegrowanej Europy. Nowe szance i stare bariery (2016).
 3. Osoby z niepełnosprawnością sensoryczną w interakcjach ze współczesnym światem (2015).
 4. Modyfikowanie postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych w kontekście edukacji inkluzyjnej (2015).
 5. Creative potential and self-assessed professional competence in middle school teachers (2015).
 6. Wychowanie i samowychowanie w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością (2014).

Historia Zakładu Psychopedagogiki Specjalnej

Zakład Psychopedagogiki Specjalnej został stworzony w roku 1970 na Wydziale Humanistycznym UMCS przez Profesor Zofię Sękowską. Nazwa Zakładu podkreślała nierozerwalny związek psychologicznych i pedagogicznych problemów rewalidacji osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie. W 1973 roku powstał w UMCS w Lublinie Wydział Pedagogiki i Psychologii, na którym oprócz innych kierunków studiów utworzono "pedagogikę specjalną".

Pierwsi studenci tego kierunku rozpoczęli studia w roku akademickim 1973/74. W latach 1973-1980 studia magisterskie trwały 4 lata, a od roku 1981 na skutek postulatów studenckich zostały wydłużone o jeden rok. W ramach kierunku \"pedagogika specjalna\" na studiach stacjonarnych i zaocznych otwarto dwie specjalności: rewalidację upośledzonych umysłowo oraz rewalidację niewidomych i niedowidzących. Tyflopedagogika istniała początkowo tylko na studiach zaocznych, a od roku akademickiego 1983/84 była realizowana także w ramach studiów stacjonarnych.

W roku akademickim 1991/92 dokonano zmian w toku pięcioletnich, stacjonarnych studiów magisterskich. Polegały one m.in. na dodaniu do dotychczasowych specjalności, tzn.oligofrenopedagogiki i tyflopedagogiki, trzeciej specjalności - reedukacji. Po II roku studiów studenci wybierali jedną z trzech specjalności:oligofrenopedagogikę z reedukacją, tyflopedagogikę z reedukacją oraz tyflopedagogikę z oligofrenopedagogiką. Rozszerzenie specjalności było zgodne z oczekiwaniami studentów i potrzebami placówek kształcenia specjalnego. Pozwalało to także na wprowadzenie pedagogów specjalnych do szkół powszechnych, co przy tendencjach integracyjnych jest bardzo istotne.

Od roku akademickiego 1993/94, zgodnie z wytycznymi Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, "pedagogika specjalna" stała się specjalizacją na kierunku "pedagogika", a nie jak dotychczas, odrębnym kierunkiem studiów. Od tego też roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS istniała także możliwość podjęcia 3-letnich studiów zawodowych w zakresie "pedagogiki specjalnej" o specjalności oligofrenopedagogika z reedukacją i resocjalizacja.

W roku akademickim 2005/06 powstał kierunek Pedagogika Specjalna studia I stopnia (licencjat) o specjalnościach; oligofrenopedagogika, tyflopedagogika i pedagogika resocjalizacyjna ( studia stacjonarne i niestacjonarne).

W roku akademickim 2008/09 powołano w ramach kierunku Pedagogika Specjalna studia II stopnia (magisterskie) o specjalnościach; tyflopedagogika, oligofrenopedagogika, pedagogika resocjalizacyjna i ogólna pedagogika specjalna.

Kierownikiem Zakładu Psychopedagogiki Specjalnej od momentu jego powstania tj. od 1970 roku do czasu przejścia na emeryturę tj. do X.1991 roku była prof. dr hab. Zofia Sękowska (zm.4.01.1997 roku). Następnie Zakładem kierowała prof. dr hab. Maria Chodkowska (od 1.05.1992 roku do czasu wyodrębnienia z niego Zakładu Socjopedagogiki Specjalnej). Obecnie Zakładem Psychopedagogiki Specjalnej (od X 1999 roku ) kieruje prof. dr hab. Zofia Palak.

W dotychczasowej historii Zakładu czworo z jego pracowników uzyskało stopnie naukowe doktora habilitowanego; Z. Bartkowicz, Z. Palak, J.Kirenko, A.Węgliński.

W związku z zaistniałą sytuacją naukową w Zakładzie w październiku 2005 roku nastąpiły zmiany organizacyjne, w wyniku których z Zakładu Psychopedagogiki Specjalnej wyodrębniono Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej, którego kierownikiem został prof. dr hab. Zdzisław Bartkowicz. Natomiast prof. dr hab. Janusz Kirenko objął kierownictwo Zakładu Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej UMCS.

Zakład organizował ogólnopolskie konferencje naukowe (po 2000 roku) m.in.:

 • Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Socjalizacja i rehabilitacja a możliwości autorealizacji oraz społecznego funkcjonowania (marzec 1993 z udziałem gości zagranicznych),
 • Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji (październik 2002),
 • Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie (październik 2004),
 • Poglądy i działalność Profesor Zofii Sękowskiej w trosce o godność i lepszą jakość życia osób z niepełnosprawnością. Konferencja związana z nadaniem OSW dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej w Lublinie imienia Prof. Zofii Sękowskiej (wrzesień 2005),
 • Pedagog specjalny w procesie edukacji i rehabilitacji – teraźniejszość i przyszłość (październik 2006),
 • Edukacyjne i rehabilitacyjne konteksty rozwoju osób z niepełnosprawnością w różnych etapach życia (październik 2008),
 • Różnorodność koncepcji, wielość przestrzeni aktualnym wyzwaniem dla teorii i praktyki pedagogiki specjalnej (październik 2010),
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Współczesne dylematy pedagogiki. Teoria i praktyka - Zespół problemowy nr 10 - Wychowanie i samowychowanie w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością (listopad 2013),
 • I Międzynarodowe Sympozjum Metodyczno-Warsztatowe z cyklu: Terapia pedagogiczna w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. Temat sympozjum: Nowe oblicza terapii pedagogicznej w pedagogice specjalnej (maj 2014),
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Psychopedagogiczne problemy edukacji i funkcjonowania człowieka – teoria i praktyka, Zespół Problemowy Nr 10: Edukacja i psychospołeczne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością w realiach  zintegrowanej  Europy. Nowe szanse i stare bariery (listopad 2015).
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa:Interdyscyplinarne konteksty współczesnej pedagogiki i psychologii, Zespół Problemowy Nr 3: Interdyscyplinarność w teorii, badaniach i praktyce pedagogiki specjalnej (październik 2018).

Pracownicy Zakładu przygotowywali i wygłaszali referaty na licznych konferencjach naukowych w kraju i poza jego granicami.

Od wielu lat istnieje naukowa współpraca z ośrodkami zajmującymi się problematyką rehabilitacji i resocjalizacji w Polsce m.in. Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Akademią Pedagogiczną w Krakowie, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Pracownicy Zakładu Psychopedagogiki Specjalnej licznie i aktywnie uczestniczą w pracach różnych organizacji i towarzystw naukowych.
Byli też zaangażowani w prace wielu centralnych komisji naukowych m.in. prof. dr hab. Zofia Palak – członek Rady Naukowej przy ZG PZN w Warszawie, Członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej, prof. dr hab. Andrzej Węgliński - współpraca z Departamentem Rodzinnym i Zakładów Poprawczych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Od października 2003 - do października 2008 roku pracownicy Zakładu Psychopedagogiki Specjalnej - prof. dr hab. Zdzisław Bartkowicz pełnił funkcję Dziekana, a prof. dr hab. Zofia Palak funkcję prodziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Prof.dr hab. Zdzisław Bartkowicz, prof. dr hab. Maria Chodkowska, prof. dr hab. Zofia Palak w określonym czasie pełnili funkcję Dyrektora Instytutu Pedagogiki - aktualnie sprawuje ją prof. dr hab. Janusz Kirenko.

Dr Grażyna Kwaśniewska od 2005 roku pełni funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych UMCS.

Dr Anna Bujnowska w roku ak. 2005/06 została koordynatorem ds. Programów Międzynarodowych w Instytucie Pedagogiki, a od 2007/08 roku na Wydziale PiP .

W roku ak. 2006/07 reaktywowało swą działalność Koło Naukowe Pedagogów Specjalnych -na opiekunów naukowych powołano dr A. Bujnowską i dr A. Pawlak.

W Zakładzie od 1978 roku prowadzone są 3-semestralne Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Pedagogiki Specjalnej UMCS o specjalności „oligofrenopedagogika” i „tyflopedagogika”. Do czasu przejścia na emeryturę kierowała nimi prof. dr hab. Zofia Sękowska, a od 1994 roku dr Jolanta Łęczycka.

Od kwietnia 2007 do marca 2008 roku w ramach EFS realizowane były studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu Pedagogiki Specjalnej z następujących specjalności; oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, surdopedagogika, resocjalizacja, pedagogika lecznicza, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i kształcenie w integracji uczniów niepełnosprawnych.

W Zakładzie Psychopedagogiki Specjalnej realizowane są stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie oraz prowadzone są następujące studia podyplomowe:

 • Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne z Pedagogiki Specjalnej - specjalność Oligofrenopedagogika (kierownik studiów: dr Agnieszka Pawlak),
 • Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne z zakresu Wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (kierownik studiów: dr Anna Bujnowska),
 • Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne: Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem i ich rodzin (kierownik studiów: dr Anna Prokopiak),
 • Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne: Diagnoza i terapia osób z autyzmem (kierownik studiów: dr Anna Prokopiak).

Ważniejsze publikacje wydane po 2000 roku:

Monografie:

 1. Z. Palak, Uczniowie niewidomi i słabowidzący w szkołach ogólnodostępnych, Wyd. UMCS, Lublin 2000, ss. 176.
 2. A. Węgliński, Mikrosystemy wychowawcze w resocjalizacji nieletnich. Analiza pedagogiczna, Wyd. UMCS, Lublin 2000, ss. 354.
 3. Z. Bartkowicz, Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach resocjalizacyjnych, Wyd. AWH, Lublin 2001, wyd. II.
 4. J. Kirenko, Z. Lew-Starowicz, Seks po uszkodzeniach rdzenia kręgowego, Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania, Ryki 2001, ss. 210.
 5. A. Olszak, Psychopedagogiczne kompetencje nauczycieli szkół specjalnych, Wyd. UMCS, Lublin 2001, ss. 302.
 6. J. Kirenko, Nie jesteś sam. Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością, Wyd. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zatrudnienia UM w Lublinie, Lublin 2002, ss. 159.
 7. J. Kirenko, Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością, Wyd. Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania, Ryki 2002, ss. 360.
 8. P. Gindrich, Funkcjonowanie psychospołeczne uczniów dyslektycznych, Wyd. UMCS, Lublin 2002, ss. 190.
 9. G. Kwaśniewska, Rodzina dziecka z przepukliną opnowo-rdzeniową, Wyd. UMCS, Lublin 2002, ss. 163.
 10. Z. Palak, A. Lewicka, Wykaz publikacji i innych osiągnięć prof. dr hab. Zofii Sękowskiej, Wyd. UMCS, Lublin 2002, ss. 53.
 11. P. Gindrich, Psychospołeczne komponenty nieprzystosowania. Wybrane zagadnienia, Wyd. UMCS, Lublin 2007, ss. 229.
 12. J. Kirenko, P. Gindrich, Odkrywanie niepełnosprawności wzrokowej w nauczaniu włączającym, Wyd. WSSP, Lublin 2007, ss. 303.
 13. A. Łaba, Bajki rymowane w biblioterapii, Wyd. IMPULS, Kraków 2008 – wyd. I, 2010 – wyd. II, ss. 117.
 14. A. Bujnowska, Uwarunkowania postaw studentów pedagogiki wobec osób niepełnosprawnych, Wyd. UMCS, Lublin 2009.
 15. A. Pawlak, Tutoring dziecięcy w procesie nauczania-uczenia się dzieci siedmioletnich i ośmioletnich, Wyd. UMCS, Lublin 2009, ss. 100.
 16. A. Pawlak, ABC Puna me personin me aftesi te kufizuar mendore, Tirana 2010, ss. 198.
 17. A. Łaba, Zastosowanie biblioterapii w kształtowaniu zachowań przystosowawczych uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, Wyd. UMCS, Lublin 2011, ss. 224.
 18. P. Gindrich, Psychospołeczne korelaty wyuczonej bezradności młodzieży gimnazjalnej z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami towarzyszącymi, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, ss. 313.
 19. A. Prokopiak, Postawy osób znaczących wobec seksualności młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, Wydawnictwo Akapit, Lublin 2012, ss.  347.
 20. A. Pielecki, Zmiany postaw młodzieży wobec osób niepełnosprawnych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, ss. 210.
 21. D. Chimicz, Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną wobec własnej sytuacji życiowej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, ss. 230.
 22. B. Papuda-Dolińska, Dziecko z niepełnosprawnością wzroku w roli ucznia szkoły ogólnodostępnej, integracyjnej i specjalnej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, ss. 229.

Książki i prace zbiorowe pod redakcją:

 1. Z. Bartkowicz, E. Hoffman, The learning adventure. LEARN TO LEARN, Middlewich, Great Britain, 1999, ss. 177, wydanie II - 2001, wydanie III - 2002.
 2. A. Wojnarska, D. Osik, Wspomaganie rozwoju uczniów ze spacjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Wyd. UMCS, Lublin 2001, ss. 234.
 3. Z. Palak, Pedagogika specjalna w reformowanym systemie edukacyjnym, Wyd. UMCS, Lublin 2001, ss. 266.
 4. A. Pielecki, Problemy pedagogiki specjalnej w okresie przemian społecznych, Wyd. UMCS, Lublin 2002, ss. 320.
 5. Z. Palak, Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji, (współredakcja Z. Bartkowicz), Wyd. UMCS, Lublin 2004, ss. 324.
 6. G. Kwaśniewska, A. Wojnarska, Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych, Wyd. UMCS, Lublin 2004, ss. 327.
 7. Z. Palak, Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie, Wyd. UMCS, Lublin 2006, ss. 414.
 8. Z. Palak, Jakość życia z niepełnosprawność. Konteksty psychopedagogiczne, (współredakcja A. Lewicka, A. Bujnowska), Wyd. UMCS, Lublin 2006, ss. 239.
 9. G. Kwaśniewska, Interdyscyplinarność procesu wczesnej interwencji wobec dziecka i jego rodziny, Wyd. UMCS, Lublin 2007, ss. 136.
 10. S. Guz, T. Sokołowska-Dzioba, A. Pielecki, Aktywność dzieci i młodzieży, Wyd. WSP TWP, Warszawa 2008, ss. 348.
 11. S. Guz, T. Sokołowska-Dzioba, A. Pielecki, Wielowymiarowość aktywności i aktywizacji, Wyd. WSP TWP, Warszawa 2008, ss. 320.
 12. Z. Palak, Pedagog specjalny w procesie edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji, Wyd. UMCS, Lublin 2008, ss. 275.
 13. Z. Palak, Kompetencje pedagoga specjalnego. Aktualne wyzwania teorii i praktyki, (współredakcja A. Bujnowska), Wyd. UMCS, Lublin 2008, ss. 264.
 14. Z. Palak, Edukacyjne i rehabilitacyjne konteksty rozwoju osób z niepełnosprawnością w różnych okresach ich życia, (współredakcja A. Bujnowska, A. Pawlak), Wyd. UMCS, Lublin 2010, ss. 245.
 15. Z. Palak, Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia, (współredakcja A. Bujnowska, A. Pawlak), Wyd. UMCS, Lublin 2010, ss. 268.
 16. Z. Palak, Jakość życia młodzieży z rodzin zagrożonych patologią społeczną, (współredakcja M. Piątek), Wydawnictwo PWSZ, Tarnobrzeg 2011, ss. 472.
 17. Z. Palak, Wielość obszarów we współczesnej pedagogice specjalnej, (współredakcja D. Chimicz, A. Pawlak), Wyd. UMCS, Lublin 2012, ss. 506.
 18. A. Prokopiak (red.), Terapia więzi i dialogu. Koncepcja Hanny Olechnowicz, Wydawnictwo PETIT, Lublin 2013, ss. 176.
 19. A. Prokopiak (red.), Niedyrektywność i relacja. Terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Fraszka Edukacyjna i Fundacja Alpha, Warszawa, Lublin 2014, ss. 139.
 20. Z. Palak, A. Prokopiak (red.), Annales UMCS, Sectio J Paedagogia-Psychologia, Vol. XXVII,Tom I, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, ss. 99.
 21. Z. Palak, A. Prokopiak (red.), Annales UMCS, Sectio J Paedagogia-Psychologia, Vol. XXVII,Tom II, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, ss. 123.
 22. A. Bujnowska, B. Sidor – Piekarska (red.), Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i w praktyce, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 292.
 23. Z. Palak, M. Wójcik (red.), Terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Nowe Oblicza terapii w pedagogice specjalnej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, ss. 269.
 24. A. Pawlak-Kindler (red.), Podmiotowość osób z niepełnosprawnością intelektualną, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, ss. 160.
 25. A. Pawlak-Kindler (red.), Terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, ss. 209.


Dyżury w semestrze zimowym r. ak. 2018/2019

Zakład Psychopedagogiki Specjalnej

 

IMIĘ I NAZWISKO

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Pokój nr 58, tel. 537-63-66

prof. dr hab. Z. Palak

 

13.00-15.00

 

11.30-13.30

 

Pokój nr 71, tel. 537-63-24

mgr M. Brodacka

 13.00-15.00

 

 

8.30-9.30

13.00-14.00

 

dr A. Prokopiak

 

9.30-11.30

 

16.00-18.00

 

dr M. Wójcik

 

 

13.00-15.00

11.30-13.30

 

dr D. Chimicz

 

 

 

16.30-18.30

9.30-11.30

Pokój nr 32, tel. 537-63-38

dr hab. P. Gindrich

 

 

11.15-13.15

14.45-16.45

 

dr hab. A. Pielecki

 

13.00-16.00

12.00-13.00

 

 

Pokój nr 53 A, tel. 537-63-34

   

dr M. Gulip

 

 14.00-15.00

 11.30-13.00

10.00-11.30

 

dr B. Papuda-Dolińska

Urlop macierzyński

dr K. Rusinek

8.30-9.30

15.00-16.00

9.30-11.30