ZAKŁAD PSYCHOLOGII WYCHOWAWCZEJ I PSYCHOLOGII RODZINY

Adres

Plac Litewski 5
20-080 Lublin

Opis

Historia Zakładu Psychologii Wychowawczej i Psychologii Rodziny

Historia Zakładu jest niemal od początku związana z organizacją pracy dydaktycznej i naukowej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. W 1957 r. w Instytucie Pedagogiki rozpoczęła działalność Katedra Psychologii Wychowawczej, której pierwszym kierownikiem został doc. dr Stanisław Gerstmann, zaś od 1959 r. funkcję kuratora, a następnie kierownika (od 1961 r.), pełniła doc. dr hab. Natalia Reuttowa. Po utworzeniu w 1977 r. Instytutu Psychologii, Zakład kontynuował działalność i przyjął nazwę Zakład Psychologii Nauczania i Wychowania, funkcjonując obok Zakładu Neuropsychologii oraz Zakładu Psychologii Rozwoju i Patologii Dziecka. Od 1978 r. Zakładem kierował prof. dr hab. Stanisław Popek. Wskutek zmian organizacyjnych w 1983 r., w Instytucie Psychologii wyodrębniono cztery zakłady, zaś wśród nich Zakład Psychologii Wychowawczej i Społecznej, którego kierownikiem został doc. dr hab. Kazimierz Pospiszyl. Kolejne zmiany doprowadziły w 1990 r. do powołania Zakładu Psychologii Wychowawczej, którego kierownictwo przejął prof. dr hab. Zbigniew Gaś, prof. nadzw. W latach 1992 – 2009 Zakład funkcjonował w strukturze Instytutu Psychologii pod nazwą Zakład Psychologii Wychowawczej i Psychoprofilaktyki. Wraz ze zmianą kierownictwa, które w 2009 r. przejęła dr hab. Violetta Tuszyńska-Bogucka, prof. nadzw. oraz rozszerzeniem profilu naukowego Zakładu, została wprowadzona nowa nazwa w jej aktualnym brzmieniu. W związku z odejściem dr hab. Violetty Tuszyńskej-Boguckiej, prof. nadzw., od września 2014 r. do listopada 2015 r. Zakład pracował pod kuratelą dr. hab. Cezarego W. Domańskiego, prof. nadzw. Od tego czasu funkcję kierownika Zakładu Psychologii Wychowawczej i Psychologii Rodziny pełni dr hab. Dorota Turska, prof. nadzw.

Profil naukowy Zakładu Psychologii Wychowawczej i Psychologii Rodziny

Działalność naukowa pracowników Zakładu obejmuje realizację badań własnych, statutowych oraz prowadzonych w ramach różnorodnych projektów badawczych. Profil naukowy skupia się wokół następujących zagadnień:

1. Psychologia rodziny i małżeństwa

 • rodzina w wymiarze funkcjonalnym i dysfunkcjonalnym
 • rodzina w wymiarze funkcjonalnym i dysfunkcjonalnym
 • alternatywne modele rodzin we współczesnej Polsce
 • terapia rodziny i małżeństwa
 • seksualność człowieka na różnych etapach życia
 • poczucie tożsamości płciowej kobiet i mężczyzn
 • psychologia żywienia w rodzinie
 • możliwości adaptacyjne ludzi w podeszłym wieku do środowiska życia
 • psychologiczne aspekty rehabilitacji osób niewidomych
 • etyczne i metodologiczne aspekty opiniowania psychologiczno-sądowego

2. Psychologia wychowawcza i edukacyjna:

 • problemy wychowawcze i zachowania trudne w okresie dzieciństwa i adolescencji
 • analiza funkcjonowania młodzieży w XXI. wieku
 • wpływy medialne – szanse i zagrożenia dla wychowania
 • pozapoznawcze uwarunkowania osiągnięć szkolnych i akademickich
 • pozaszkolna pomoc w nauce
 • korelaty efektywności nauczania szkół

Oferta dydaktyczna Zakładu Psychologii Wychowawczej i Psychologii Rodziny

Dla studentów psychologii Zakład realizuje pięciosemestralny program specjalności „Psychologia Rodziny”, który obejmuje m.in. teoretyczne oraz praktyczne aspekty psychologii małżeństwa i rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem możliwych form pomocy: edukacji, profilaktyki, interwencji oraz terapii. W ramach zajęć studenci uczestniczą w warsztatach i spotkaniach w placówkach zajmujących się pomocą rodzinie oraz małżeństwu. Słuchacze specjalności przygotowywani są do sporządzania samodzielnej diagnozy potrzeb i problemów rodziny, prowadzenia działań edukacyjnych, profilaktycznych, a także podejmowania innych form pomocy rodzinie. Kształcenie na specjalności „Psychologia Rodziny” ma na celu przygotowanie profesjonalistów podejmujących pracę w szczególności w instytucjach pomocy rodzinie, placówkach oświatowych (m.in. szkoły, poradnie), ośrodkach adopcyjnych oraz instytucjach pieczy zastępczej, placówkach socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych, centrach pomocy psychologicznej i psychoterapii, poradniach zdrowia psychicznego, a także podejmujących współpracę z wymiarem sprawiedliwości (m.in. biegłych sądowych, mediatorów, kuratorów sądowych).

Przygotowany przez Zakład Psychologii Wychowawczej i Psychologii Rodziny program zajęć dydaktycznych skierowany jest również do studentów pedagogiki oraz słuchaczy studiów prowadzonych na innych Wydziałach Uniwersytetu.

Instytucje i placówki współpracujące z Zakładem Psychologii Wychowawczej i Psychologii Rodziny

Zakład współpracuje m.in. z Psychologicznym Centrum Rozwoju w Lublinie, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 9 w Warszawie, Instytutem Badań Edukacyjnych, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie, Fundacją Rozwoju Oświaty Lubelskiej, Zakładem Dietetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku, a także domami dziecka, domami pomocy społecznej, sądami.