ZAKŁAD PSYCHOLOGII ROZWOJU CZŁOWIEKA I PSYCHOLOGII PRZEMYSŁOWEJ

Opis

Historia Zakładu:

1957 rok -  Wydział Humanistyczny:  powstaje Katedra Psychologii Ogólnej i Rozwojowej pod kierunkiem doc. dr hab. Józefa Reutta.

1959 rok - wyodrębnienie Katedry Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej kierowanej do roku 1973 przez doc. dr hab. Natalię Reuttową.

1977 rok - Wydział Pedagogiki i Psychologii powołanie Zakładu Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej, przekształcony w Zakład Psychologii Rozwoju i Patologii Dziecka, pod kierownictwem prof. dr hab.Tadeusza Gałkowskiego.

1986-2010 zmiana nazwy zakładu: Zakład Psychologii Rozwoju i Neurolingwistyki, pod kierownictwem prof. zw. dr hab. Bożydara Kaczmarka

Obecnie profil naukowy Zakładu związany jest z realizacją badań nad zmianami rozwojowymi w cyklu życia i odnosi się do:

1. Zmian rozwojowych w dzieciństwie oraz wczesnej i średniej dorosłości, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • uwarunkowań zmian rozwojowych,
 • rozwoju językowego i kompetencji komunikacyjnych,
 • rozumowania operacyjnego w kontekście rozwoju i zaburzeń czytania u dzieci,
 • rozwoju funkcji wykonawczych w okresie średniego dzieciństwa
 • rozwoju niektórych wymiarów osobowości oraz przedsiębiorczości u dzieci i młodzieży

2. Aktywności człowieka dorosłego na rynku pracy z uwzględnieniem:

 • aktywności zawodowej osób wchodzących na rynek pracy i  adaptacji zawodowej dorosłych,
 • badań ukierunkowanych na współpracę z przemysłem,
 • analizy właściwości psychologicznych osób aktywnych zawodowo w różnych fazach życia.

Projekty naukowe pracowników Zakładu

Data

Nazwa projektu / sposób finansowania

Cel projektu

2012

Lubelskie ramy kwalifikacji zawodowych (Nr projektu: POKL.09.02.00-06-086/11; Nauka i rozwój Lubelszczyzny)

Fundacja Nauki Polskiej

Opracowanie modelu efektywnej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami

2012-2014

kwiecień 2014 zakończenie projektu

Policy for Educator Evidence in Portfolios (Project Number 521454-LLP-1-2011-1-UK-KA1-KA1ECETB; Lifelong Learning Programme)

Fundusze Unii Europejskiej

Opracowanie modelu stymulacji zawodowej nauczycieli, opracowanie wzoru międzynarodowego e-portfolio dla nauczycieli

2013-2015

Poziom rozwoju funkcji wykonawczych
a zmiany rozwojowe w kształtowaniu się poczucia umiejscowienia kontroli u dzieci
w wieku przedszkolnym

Wydziałowe Środki dla Młodych Naukowców

1) Weryfikacja prób eksperymentalnych do pomiaru funkcji wykonawczych

2) Ustalenie zależności między sprawnością funkcji wykonawczych (kontroli hamowania, pamięci operacyjna, giętkości poznawcza, planowania)
a zmianami rozwojowymi poczucia kontroli wzmocnień (4-5 rok życia)

2016

Kontrola hamowania i pamięć operacyjna
a zdolność do planowania u dzieci w wieku przedszkolnym

Wydziałowe Środki dla Młodych Naukowców

1) Opracowanie zadania do pomiaru kontroli hamowania opartego na efekcie Stroopa.

2) Poszerzenie dotychczas prowadzonych badań
w zakresie predyktorów planowania

2013-2015

Przyszłościowa perspektywa czasowa
a planowanie kariery zawodowej w okresie wyłaniającej się dorosłości.

Wydziałowe Środki dla Młodych Naukowców

Ustalenie relacji między perspektywą temporalną, postrzeganiem czasu a planowaniem kariery zawodowej przez osoby w okresie wyłaniającej się dorosłości (18-25 r. ż.).

2013­-2016

Longituidalne badanie epidemiologii  zjawiska pornografii internetowej w  Polsce 

Diamentowy Grant  MNiSW

Zbadanie zasięgu/epiedemiologii zjawiska pornografii  internetowej na reprezentatywnej grupie polskich internautów

 

2015-­2016 

Analiza bioelektrycznej czynności mózgu  podczas ekspozycji ogłoszeń rekrutacyjnych

Wydziałowe Środki dla Młodych Naukowców

Analiza czynności mózgu
i zmian w nich zachodzących w czasie  ekspozycji internetowych ogłoszeń rekrutacyjnych różnego  rodzaju

 

 

 

Oferta dydaktyczna Zakładu Psychologii Rozwoju Człowieka i Psychologii Przemysłowej:

Psychologia:

 • Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia
 • Psychologia pracy
 • Patologie w cyberprzestrzeni
 • Development of executive functions in childhood
 • Carrer counselling
 • Personality and Individual Differences

Pedagogika:

 • Psychologia biegu życia
 • Wprowadzenie do psychologii
 • Psychologia starzenia się
 • Podstawy marketingu
 • Psychologia komunikacji społecznej
 • Wprowadzenie do psychologii społecznej

Kierunki międzywydziałowe:

 • Psychologia etapów edukacyjnych
 • Psychologia rozwojowa
 • Ogólne przygotowanie psychologiczne

Fakultety intre-intradyscyplinarne:

 • Dziecięca Skala Rozwojowa – stosowanie i interpretacja
 • Psychologia kobiety

W planach organizacyjnych jest uruchomienie specjalności z zakresu Psychologii Przemysłowej.