ZAKŁAD PSYCHOLOGII OGÓLNEJ

Opis

W roku akademickim 1944/1945, który był pierwszym w historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej powstała Katedra Psychologii. Wkrótce zmieniono jej nazwę na „Katedra Psychologii Ogólnej”. Pierwszym kierownikiem tej jednostki był dr Marian Rytel, a po jego śmierci dr Tadeusz Tomaszewski. Katedra funkcjonowała w ramach Wydziału Przyrodniczego (później Matematyczno-Przyrodniczego).   W roku 1949 została rozwiązana. Jej tradycję kontynuowała Katedra Psychologii Ogólnej i Rozwojowej powołana w roku 1957 na Wydziale Humanistycznym UMCS, którą kierował doc. dr Józef Reutt. W utworzonym w roku 1973 Wydziale Pedagogiki i Psychologii zmieniono nazwę jednostki na „Zakład Psychologii Ogólnej, Rozwojowej i Wychowawczej”. Opiekowała się nią doc. dr hab. Natalia  Reuttowa. Jednostka ta istniała do roku 1977, w którym został utworzony Instytut Psychologii. W nowej strukturze Zakład nie miał następcy. Dopiero dn. 1 IV 1983 r. decyzją Senatu UMCS ustanowiono Zakład Psychologii Ogólnej w kształcie istniejącym do dziś. Jego kierownictwo objął prof. dr hab. Stanisław Popek. Pełnił on tę funkcję nieprzerwanie przez 28 lat. W dn. 1 IX 2011 kierownikiem Zakładu Psychologii Ogólnej został dr hab. Cezary W. Domański, prof. nadzw. Od 1 IX 2013 cztery osoby z Zakładu Psychologii Ogólnej kontynuują pracę w nowoutworzonym Zakładzie Psychologii Emocji i Poznania.

Przez trzydzieści lat w Zakładzie Psychologii Ogólnej pracowało ok. 40 osób. Obecnie jest w nim zatrudnionych 8 osób. W pierwszych latach działalności głównym obszarem badawczym pracowników Zakładu była problematyka psychologii twórczości, różnic indywidualnych oraz osobowości. Powstał działający przez wiele lat Zespół Psychologii Twórczości, w którego spotkaniach uczestniczyły również osoby spoza Uniwersytetu. Aktualny profil naukowy Zakładu Psychologii Ogólnej obejmuje takie zagadnienia jak: teoretyczne problemy psychologii, psychologia różnic indywidualnych (zwłaszcza w zakresie problematyki zdolności i uzdolnień), psychologia i psychopatologia twórczości oraz osobowości, psychodydaktyka, psychologiczne uwarunkowania odbioru reklamy, historia i współczesne kierunki rozwoju psychologii (z uwzględnieniem jej rozwoju interdyscyplinarnego) oraz inne problemy interdyscyplinarne (np. z pogranicza psychologii i religii, psychologii i prawa, psychologii i estetyki oraz psychologii i kulturoznawstwa).

Zakład Psychologii Ogólnej ma w ofercie dydaktycznej około 25 przedmiotów prowadzonych na studiach psychologicznych i pedagogicznych (licencjackich, magisterskich i doktoranckich) oraz na na kierunkach między- i pozawydziałowych. W ofercie są także zajęcia w języku angielskim prowadzone w ramach wymiany studenckiej (ERASMUS).

 

Wybrane publikacje naukowe

Monografie:

Domański, C. W. (2018). Historia psychologii w Europie Środkowej. Badacze, inspiracje i koncepcje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (s. 536).

Kuśpit, M. (2018). Podmiotowe uwarunkowania radzenia sobie ze stresem w środowisku szkolnym młodzieży uzdolnionej artystycznie. Lublin: Wydawnictwo UMCS (s. 296).

Mróz, B., Chudzicka-Czupała, A., Kuśpit, M. (2017). Kompetencje osobowościowe i twórcze. Psychologiczne uwarunkowania kreatywności pracowników. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar (s. 174).

Popek, S. (2015). W kręgu aktywności twórczej. Lublin: Wydawnictwo UMCS (s. 300).

Zarzycka, B., Tychmanowicz, A. (2015). Wiara i siła. Religijność w procesach koherencji. Lublin: UMCS (s. 162).

 

Prace zbiorowe:

Rzepa, T., Domański, C.W. (red.) (2013-2017). Na drogach i bezdrożach historii psychologii (tomy 1-6). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Kuśpit, M., Tychmanowicz, A., Zdybel J. (red.) (2015). Twórczość. Kreatywność. Innowacyjność. Wybrane Zagadnienia. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Posłuszna, J., Prejsnar-Wąsacz, M. (red) (2015). Mistrz - mentor - wychowawca. Z problematyki twórczego wychowania i edukacji. Kraków: Aureus.         

 

Ponadto pracownicy Zakładu publikowali artykuły m. in. w następujących czasopismach: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J - Paedagogia-Psychologia, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, Czasopismo Psychologiczne, European Journal of Medical Technologies, Journal of the History of the Neurosciences, Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien, Opuscula Sociologica, Progress in Health Sciences, Przegląd Psychologiczny, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Nauka Polska.