ZAKŁAD PRACY SOCJALNEJ

Adres

Narutowicza 12, pok. 30 i 31
20-004 Lublin

Opis

Profil naukowy

Zakład Pracy Socjalnej powstał w 2015 roku. Kieruje nim dr hab. Anna Kanios, prof. nadzw.  Główny obszar zainteresowań naukowych pracowników Zakładu Pracy Socjalnej stanowią kwestie pomocy społecznej, pracy socjalnej jako nauki, jak i działalności zawodowej, metodyka pracy socjalnej oraz społeczno-zawodowego funkcjonowania osób profesjonalnie pomagających.

Pracownicy Zakładu Pracy Socjalnej prowadzą obecnie projekt edukacyjny finansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój w ramach działania 2.5. Skuteczna pomoc społeczna: „Od aspiranta pracy socjalnej do pracownika socjalnego" (termin realizacji: 01.02.2016-31.03.2019r.).

Wcześniej realizowane były dwa projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej o zasięgu ogólnopolskim:

-   - czteroletni projekt dydaktyczny pod nazwą: Uniwersytet otwarty na jutro, wygrany w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obejmujący realizację studiów I i II stopnia z zakresu pracy socjalnej, studiów podyplomowych oraz szkoleń (termin realizacji: 2009 –2013).

-   - dwuletni projekt dydaktyczny pod nazwą Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej sfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, obejmujący kształcenie pracowników socjalnych z terenu całej Polski na studiach II stopnia na kierunku praca socjalna (termin realizacji: 2012– 2014).

 

Problematyka badawcza

Można wskazać następujące obszary naukowo-badawcze pracowników Zakładu Pracy Socjalnej:

Kierownik Zakładu Pracy Socjalnej - dr hab. Anna Kanios, prof. nadzw.:

 •  przejawy wykluczenia społecznego różnych grup społecznych i przeciwdziałanie temu zjawisku
 •  współpraca partnerska na rzecz inkluzji społecznej
 •  metodyczne aspekty pracy socjalnej
 •  społeczno-zawodowe funkcjonowanie ludzi starszych
 •  projekty społeczne Unii Europejskiej oraz ich ewaluacja  

dr hab. Marta Czechowska-Bieluga

 •  uwarunkowania jakości życia wybranych grup społecznych i zawodowych
 •  dążenia i realia związane ze zmianami w pracy socjalnej
 •  profesjonalizacja w zawodach pomocowych
 •  psychospołeczne uwarunkowania funkcjonowania jednostki na rynku pracy

dr Renata Franczak

 •  psychoterapia w Polsce i na świecie
 •  postawy społeczne wobec osób chorujących psychicznie
 •  wsparcie osób z problemami i zaburzeniami psychicznymi
 •  poczucie szczęścia osób pomagających zawodowo i korzystających z profesjonalnej pomocy
 •  filozofia szczęścia, cierpienia i pomagania.

dr Magdalena Pakuła

Urlop

 •  jakość życia osób w fazie późnej dorosłości
 •  postawy społeczne wobec starości i ludzi starych
 •  problematyka patologii życia rodzinnego, wsparcia rodziny oraz prawnych, organizacyjnych i psychologiczno-pedagogicznych aspektów pieczy zastępczej.

dr Katarzyna Tarka

 •  społeczno – zawodowe funkcjonowanie pracowników socjalnych,
 •  streetworking jako nowa forma pracy socjalnej,
 •  problematyka pracy wolontarystycznej,
 •  problematyka rodziny w kontekście współczesnych wyzwań i zagrożeń.

 

Oferta dydaktyczna

Działalność dydaktyczna Zakładu Pracy Socjalnej obejmuje kształcenie przyszłych pracowników socjalnych w zakresie problematyki pomocy społecznej, pracy socjalnej, zarówno na studiach I jak i II stopnia na kierunku praca socjalna. Zakład sprawuje również merytoryczną opiekę nad studiami podyplomowymi z zakresu Asystentury rodziny oraz Asystent Osoby Starszej. Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia w języku angielskim w ramach programu Erazmus.

 

Plany rozwojowe

Plany rozwojowe Zakładu związane są rozszerzeniem podjętej przez Zakład współpracy z ośrodkami zagranicznymi. Problematyka przyszłych badań dotyczy teoretycznych i praktycznych aspektów pracy socjalnej. W planach przewidywane jest ubieganie się o granty badawcze w kolejnych edycjach konkursowych NCN oraz innych źródeł finansowania nauki.