ZAKŁAD PEDEUTOLOGII I EDUKACJI ZDROWOTNEJ

Adres

ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin

Opis

Profil naukowy

Na przestrzeni lat tematyka badań naukowych w Zakładzie Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej obejmowała zagadnienia teoretyczno-praktyczne dotyczące edukacji nauczycieli i uczniów ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień: wzajemne relacje między nauczaniem i wychowaniem, miejsce i zadania pedagogiki w kształceniu nauczycieli w szkołach wyższych, strategie przystosowania się uczniów i nauczycieli do oficjalnego i ukrytego programu szkoły, funkcjonowanie psychospołeczne uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, efektywność terapii pedagogicznej, problemy zdrowotne dzieci, młodzieży i dorosłych.

Różnorodne zainteresowania pracowników Zakładu umożliwiają im udział w konferencjach, seminariach, sympozjach oraz projektach naukowo-badawczych. Efektem tego jest wiele publikacji naukowych oraz nawiązanie współpracy z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą oraz wieloma instytucjami w środowisku lokalnym. Cyklicznie organizowana jest Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Zdrowa Szkoła – Zdrowy Uczeń”.

Oferta dydaktyczna

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia na studiach licencjackich oraz studiach uzupełniających magisterskich na kierunkach: Pedagogika, Praca socjalna oraz pedagogika specjalna. Sprawują opiekę nad specjalnością: Pedagogika ogólna (studia uzupełniające magisterskie II stopnia). Odpowiadają za prowadzenie zajęć w ramach bloku psychologiczno-pedagogicznego na kierunkach kształcących przyszłych nauczycieli. Jako kompetentni specjaliści wchodzą również w skład obsady na różnego rodzaju studiach podyplomowych prowadzonych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Sami również są pomysłodawcami i organizatorami różnych form kształcenia stanowiących ofertę dla przyszłych nauczycieli i osób już pracujących w tym zawodzie.

Interdyscyplinarny charakter Zespołu zaowocował również stworzeniem programów studiów dwóch specjalności: Edukacji zdrowotnej i rehabilitacyjnej oraz Edukacji zdrowotnej i terapii pedagogicznej. Pod kierownictwem doc. dr Teresy Sokołowskiej-Dzioby od wielu lat organizowane są, cieszące się uznaniem i popularnością, podyplomowe trzysemestralne Pedagogiczne Studia Kwalifikacyjne dla absolwentów różnych kierunków studiów pragnących uzyskać kwalifikacje pedagogiczne.