ZAKŁAD PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ

Adres

Narutowicza 12
20-004 Lublin

Kontakt

tel. 81 537 63 40

Godziny dyżurów

środa 13-15
piątek 12-14

Opis

Profil naukowy

W Zakładzie realizowane są badania uwarunkowań efektywności oddziaływań w wolnościowych i zakładowych instytucjach resocjalizacyjnych, profilaktycznych i penitencjarnych. Przygotowywane są prace badawcze nad oceną stylu oddziaływań wychowawczych kuratorów sądowych, skutecznością resocjalizacji przestępców uzależnionych, pomiarem kompetencji społecznych nieletnich sprawców czynów karalnych, mediacją szkolną i sądowej, modyfikacją zachowań osób niedostosowanych społecznie.

Weryfikowanie skuteczności programów profilaktyczno-terapeutycznych będzie wiodącym zadaniem Zakładu na najbliższe lata. Planowane jest również wychodzące naprzeciw potrzebom praktyki opracowanie i zweryfikowanie programów psychoedukacyjnych i terapeutycznych, adresowanych do różnych instytucji resocjalizacyjnych.

Oferta dydaktyczna

Zakład organizuje i odpowiada za prowadzenie studiów magisterskich, licencjackich i podyplomowych z zakresu mediacji szkolnej i sądowej, resocjalizacji z udziałem kuratorów sądowych, pedagogiki resocjalizacyjnej. Kształci studentów do pracy w roli pedagoga i wychowawcy w instytucjach resocjalizacyjnych, socjalizacyjnych, penitencjarnych, interwencyjnych i oświatowych.

Uwzględniając aktualne możliwości rynku pracy, Pracownicy Zakładu starannie przygotowują studentów do podjęcia pracy w charakterze społecznych kuratorów sądowych oraz pedagogów środowiskowych.

Uzyskane kwalifikacje są podstawą do ubiegania się o podjęcie przyszłej pracy w roli funkcjonariuszy i pracowników zakładów karnych, aresztów śledczych, pracowników przywięziennych zakładów pracy dla osadzonych, funkcjonariuszy policji, straży miejskiej, straży granicznej, jak również pracowników innych instytucji rządowych i pozarządowych oraz organów samorządowych, powołanych do wykonywania zadań z zakresu profilaktyki przestępczości, resocjalizacji i przeciwdziałania patologiom społecznym.