ZAKŁAD PEDAGOGIKI PRZEDSZKOLNEJ

Opis

Profil naukowy

Działalność naukowa Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej koncentruje się wokół aktualnych problemów związanych z edukacją i wychowaniem małego dziecka oraz możliwościami projektowania i tworzenia warunków dla stymulowania i wspierania jego rozwoju.

Tematyka szczegółowa skupia się wokół takich zagadnień jak: diagnoza osiągnięć rozwojowych dziecka w wieku przedszkolnym i ich uwarunkowań, relacje społeczne w grupie przedszkolnej, projektowanie oddziaływań edukacyjnych, kształcenie w systemie Marii Montessori, edukacja artystyczna w kontekście tradycji i kultury współczesnej.

W ciągu ostatnich pięciu lat pracownicy Zakładu opracowali i opublikowali 7 monografii autorskich, 9 monografii współautorskich, raport edukacyjny (Let’s meet – let’s respect each other), kilkadziesiąt artykułów wydanych w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych, 2 programy wychowania w przedszkolu (Razem w przedszkolu, Ku dziecku), program edukacji wczesnoszkolnej (Uczę się, aby lepiej żyć), książki pomocnicze dla dzieci w wieku przedszkolnym (Kajcik 4-latka, cz. 1 i 2), materiały metodyczne (Badawcze odkrywanie świata w oparciu pedagogikę Marii Montessori), pomoce dydaktyczne, prowadzili warsztaty naukowo-metodyczne w Polsce i za granicą oraz byli konsultantami programów edukacyjnych dla ogólnopolskich mediów.

Plany rozwojowe

Plany rozwojowe Zakładu związane są rozszerzeniem podjętej przez Zakład współpracy z ośrodkami zagranicznymi (Uniwersytet we Lwowie, Uniwersytet w Łucku). Problematyka przyszłych badań to między innymi: dziecko dwuletnie w placówkach przedszkolnych, innowacje pedagogiczne oraz optymalne warunki wspierania rozwoju dziecka w placówkach przedszkolnych.

Oferta dydaktyczna

Pracownicy Zakładu w ramach działalności dydaktycznej prowadzą zajęcia na kierunku Pedagogika, specjalności: Pedagogika przedszkolna, Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz Pedagogika specjalna na studiach licencjackich, magisterskich, dziennych i zaocznych, I i II stopnia.

Zakład prowadzi ponadto Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne w zakresie Pedagogiki przedszkolnej, Podyplomowe Studia w zakresie Pedagogiki Marii Montessori i w ramach ścisłej współpracy z Lubelskim Oddziałem OMEP, Lubelskim Oddziałem Polskiego Stowarzyszenia Montessori, Wydziałem Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego w Lublinie, jak również warsztaty szkoleniowo-metodyczne dla nauczycieli.