ZAKŁAD PEDAGOGIKI PRACY I ANDRAGOGIKI

Opis

Zakład Pedagogiki Pracy i Andragogiki posiada długą i bogatą historię. Jego początki sięgają 1973 roku, kiedy w ówczesnym Instytucie Nauk Pedagogicznych i Filozoficznych UMCS powołano Zakład Andragogiki i Pedeutologii, włączony wkrótce do nowoutworzonego Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Od 1977 do 2015 roku Zakład funkcjonował pod nazwą Zakładu Andragogiki. W tym okresie wyodrębniły się z niego dwie nowe jednostki organizacyjne Wydziału Pedagogiki i Psychologii – Zakład Teorii Upowszechniania Kultury (1988) oraz Zakład Pracy Socjalnej (2015). Od 2015 roku jednostka funkcjonuje pod nazwą Zakładu Pedagogiki Pracy i Andragogiki.

Kierunki zainteresowań naukowych i badań prowadzonych przez pracowników Zakładu są różnorodne i odzwierciedlają zakres merytoryczny wyznaczony dyscyplinami konstytuującymi nazwę Zakładu. Do najważniejszych obszarów badawczych należy zaliczyć: przygotowanie, adaptację i funkcjonowanie zawodowe młodzieży i dorosłych, kompetencje i kwalifikacje zawodowe, planowanie i realizacja karier zawodowych, doradztwo zawodowe i konsulting, coaching indywidualny i grupowy, przemiany krajowego i europejskiego rynku pracy, współczesne procesy i zjawiska migracyjne, a także społeczna, edukacyjna, zawodowa i rodzinna sytuacja różnych grup i zbiorowości społecznych.

Pracownicy Zakładu Pedagogiki Pracy i Andragogiki uczestniczą w procesie kształcenia na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych w Instytucie Pedagogiki UMCS, a w głównej mierze na kierunku pedagogika II stopnia, o specjalności doradztwo zawodowe i personalne, która jest objęta merytoryczną i organizacyjną opieką Zakładu. Są również współtwórcami wraz z Zakładem Pracy Socjalnej studiów licencjackich i magisterskich na kierunku praca socjalna. Mają także w doświadczenie w prowadzeniu studiów w ramach projektów finansowanych z EFS oraz – organizowanych cyklicznie – studiów podyplomowych z zakresu doradztwa i kształcenia ludzi dorosłych.

Zakład Pedagogiki Pracy i Andragogiki posiada bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrę, o bogatym dorobku naukowo-badawczym oraz dydaktycznym, co przekłada się na ustawiczny rozwój naukowy (m.in. publikacje, udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych, zagraniczne staże naukowe) oraz gwarantuje wysoki merytoryczny poziom działalności dydaktycznej.