ZAKŁAD PEDAGOGIKI KULTURY

Opis

Profil naukowy

Zakład Pedagogiki Kultury koncentruje swoją działalność naukowo-badawczą wokół pięciu zasadniczych działów:

  1. studia teoretyczne z zakresu dziejów myśli pedagogicznej skupione przede wszystkim na nowym odczytaniu koncepcji prekursorów i czołowych reprezentantów polskiej pedagogiki kultury z intencją zidentyfikowania i rozwinięcia problemów istotnych współcześnie;
  2. studia teoretyczne i badania empiryczne dotyczące różnorakich relacji pomiędzy kulturą a wychowaniem i edukacją, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problematykę wartości humanistycznych, z uwzględnieniem różnych kontekstów historycznych i współczesnych;
  3. prace z zakresu metodologii badań pedagogicznych zorientowanych humanistycznie, ze szczególnym uwzględnieniem różnych podejść jakościowych i studiów kulturowo-edukacyjnych;
  4. prace badawcze, opracowania teoretyczne i metodyczne dotyczące dzie­dzin praktyki edukacyjnej opartych na założeniach pedagogiki kultury, w tym m.in. upowszechniania kultury, animacji kulturalnej, edukacji kulturalnej i humanistycznej, wychowania estetycznego i edukacji artystycznej, edukacji medialnej, regionalnej, wielo- i międzykulturowej;
  5. prace nad rozbudową interdyscyplinarnych podstaw współczesnej pedagogiki kultury, w szczególności poprzez nawiązanie do dorobku i rozwiązań metodologicznych: antropologii kulturowej, aksjologii, psychologii i socjologii humanistycznej, historii i teorii kultury, ekonomii (m.in. zagadnienia marketingu i menedżeryzmu w kulturze) czy politologii (m.in. problematyka polityki kulturalnej).

Zakład jest aktywnym członkiem European Network of Cultural Admi­ni­stration Training Centres, prowadzi Cyfrowe Obserwatorium Kultury UMCS, wydaje hipermedialne czasopismo on-line „Stu­dia Kulturowo-Edu­kacyj­ne”, cyklicznie organizuje Międzynarodową Konferencję Interdyscyplinarną „…sztuka/twórczość…edukacja…”, zainicjował i koordynuje funkcjonowanie Ogólnopolskiej Federacji Akademickich Ośrodków Kształcenia Animatorów i Menedżerów Kultury oraz Transdyscyplinarnej Sieci Badaczy Jakościowych.

Oferta dydaktyczna

Zakład prowadzi kierunek Animacja kultury oraz specjalność: Animator i menedżer kultury w ramach kierunku Pedagogika. Ponadto realizuje przedmioty z zakresu szeroko rozumianej pedagogiki kultury w ramach zajęć dla studentów różnych specjalności pedagogicznych i pozapedagogicznych.