Zakład Ochrony Środowiska

Historia

Zakład Ochrony Środowiska powołano 12 lutego 1990 roku jako kolejną jednostkę w obrębie Instytutu Nauk o Ziemi. Zespół pracowników ukształtował się już w latach osiemdziesiątych w Zakładzie Hydrografii w wyniku podejmowanych przez ten Zakład coraz liczniejszych zadań dydaktycznych i badawczych z zakresu ochrony środowiska. Kierownikiem nowo utworzonego Zakładu został doc. dr hab. Krzysztof H. Wojciechowski, który w tym okresie kierował także Roztoczańską Stacją Naukową w Guciowie; pierwsze programy badawcze Zakładu związane były więc z obszarem Roztocza.

prof. dr hab. Krzysztof H. Wojciechowski
Urodził się 12 stycznia 1936 roku w Poznaniu, ale wkrótce przeniósł się do Lublina i tu kształcił się w kolejnych szkołach i na UMCSie, gdzie napisał pracę magisterską z hydrografii. Jeszcze przed ukończeniem studiów został zatrudniony w Zakładzie Hydrografii. W roku 1964 brał udział w wyprawie do Ameryki Południowej, po powrocie obronił doktorat i w 1966 roku został adiunktem. Kolejna wyprawa badawcza w której uczestniczył odbyła się w 1978 roku w Mongolii. W 1989 roku został docentem i kierownikiem Roztoczańskiej Stacji Naukowej w Guciowie, którą kierował do 1994 roku. W 1990 roku został pierwszym kierownikiem Zakładu Ochrony Środowiska. W 1991 roku został Dyrektorem Instytutu Nauk o Ziemi, którym kierował przez dwie kadencje. W 2000 roku uzyskał nominację na profesora zwyczajnego. Profesor Wojciechowski jest autorem blisko 100 publikacji naukowych, brał udział w stażach naukowych w Wielkiej Brytanii, a w Stanach zjednoczonych przebywał jako "visiting professor". Odwiedził także w celach naukowych Francję, Kanadę, Ukrainę, Węgry, Czechy i Słowacje. Jest czynnym członkiem Polskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu oraz Lubelskiego Towarzystwa Naukowego oraz założycielem Bractwa Wybrzeża i Rotary w Polsce. Ponadto zasiada w Radach Naukowych Roztoczańskiego Parku Narodowego i Parków Krajobrazowych Województwa Chełmskiego. Problematyka jaką zajmuje się w swoich badaniach koncentruje się w dwu nurtach: uwarunkowania obiegu wody w zlewniach związanych z cechami fizjograficznymi i sposobem ich zagospodarowania oraz metodologia badań krajobrazowych powiazanych z geografią humanistyczną. Praca magisterska pt: „Stosunki wodne dorzecza Giełczwi” – 1957 Praca doktorska pt: „Problemy bilansu wodnego Thornthwaite’a i Mathera w zastosowaniu do Polski” – 1965 Rozprawa habilitacyjna pt: „Problemy percepcji i oceny estetycznej krajobrazu” – 1987

Od października 2006 roku prof. dr hab. Krzysztof H. Wojciechowski jest na emeryturze.

W początkowym okresie Zakład korzystał z pomieszczeń Zakładu Hydrografii, następnie z dwu pokoików zastępczych w budynku Rektoratu UMCS, a w 1993 roku otrzymał w użytkowanie pracownię malarską w budynku Instytutu Wychowania Artystycznego przy Al. Kraśnickiej. Po wybudowaniu i oddaniu do użytku nowego budynku Instytutu Nauk o Ziemi w 2003 roku Zakład uzyskał stałą lokalizację.

Pracownicy

dr hab. Sebastian Bernat - adiunkt, kierownik zakładu 
dr Marcin Kozieł - adiunkt 
dr Małgorzata Stanicka - adiunkt
dr Marta Ziółek - adiunkt 
mgr Paweł Czubla - pracownik inżynieryjno-techniczny


Kontakt

al. Kraśnicka 2CD, 20-718 Lublin

Telefon: 81 537 68 03