Zakład Ochrony Przyrody

Kierownik

dr hab. Marek Kucharczyk

telefon: 81 537 59 12

e-mail: Marek.Kucharczyk@umcs.lublin.pl


Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • wykłady i ćwiczenia (konwersatoria, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe) z przedmiotów: ochrona środowiska, biocenozy lądowe, biologia ewolucyjna, ewolucjonizm - dla studentów biologii i biotechnologii;
  • wykład fakultatywny - fotografia przyrodnicza;
  • seminaria licecjackie, seminaria i pracownie: specjalizacyjna i magisterska dla studentów biologii.

Rys historyczny

W 1955 roku staraniem doc. dr. hab. Sergiusza Riabinina został utworzony Lubelski Oddział Zakładu Ochrony Przyrody PAN. W 1962 roku, w ramach porozumień PAN z Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego, terenowe oddziały Zakładu Ochrony Przyrody zostały przejęte przez uniwersytety. Lubelski Oddział został przyłączony do Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS, a w związku z poszerzeniem tematyki badawczej o zagadnienia rytmów w przyrodzie, przyjął nazwę Zakład Ochrony Przyrody i Fenologii. W roku 1970 wraz z dotychczasowym Zakładem Ekologii Roślin utworzył Zakład Ekologii i Ochrony Przyrody w nowo powołanym Instytucie Biologii. W 1973 wydzielił się ponownie, wracając do pierwotnej nazwy Zakładu Ochrony Przyrody.

Kierujący Zakładem: doc. dr hab. Sergiusz Riabinin (1955-1985), dr hab Tadeusz Puszkar(1985-2000), dr Jarosław Krogulec -  pełniący obowiązki kierownika (2000-2004), dr hab. Bernard Staniec - kurator (2004), dr hab. Marek Kucharczyk - kierownik Zakładu od 2005 roku.


Problematyka badawcza


Ostatnie ważniejsze publikacje:

  1. Kloskowski J. (2011) Consequences of the size structure of fish populations for their effects on a generalist avian predator. Oecologia 166, 517-530.
  2. Kloskowski J. (2011) Impact of common carp Cyprinus carpio on aquatic communities: Direct trophic effects versus habitat deterioration. Fundam. Appl. Limnol. 178, 245-255.
  3. Kucharczyk H., Kucharczyk M., Stanisławek K., Fedor P. (2012) Application of PCA in taxonomy research - thrips (Insecta, Thysanoptera) as a model group. [w:] Principal Component Analysis - Multidisciplinary Applications (ed. P. Sanguansat), InTech, pp.111-126.
  4. Polak M. (2012) Habitat preferences of the sympatric barred warbler (Sylvia nisoria) and the red-backed shrike (Lanius collurio) breeding in central Poland. Ann. Zool. Fenn. 49, 355-363.
  5. Polak M. (2013) Comparison of nest defence behaviour between two associate passerines. J. Ethol. 31, 1-7. 

Pracownicy

dr hab. Marek Kucharczyk, prof. UMCS
dr hab. Marcin Polak, prof. UMCS
dr hab. Jarosław Wiącek 
dr Rafał Krawczyk
mgr Jacek Kot