Zakład Mikrobiologii Środowiskowej

Kontakt

telefony: 81 537 59 18 (p. 116A), 81 537 59 20 (p. 113A), 81 537 59 39 (p. 117B)


Kierownik

dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł

telefon: 81 537 59 18

e-mail: jolanta.jaroszuk-scisel@poczta.umcs.lublin.pl


Prowadzone zajęcia dydaktyczne
•    wykłady i ćwiczenia z przedmiotów obligatoryjnych - mikrobiologia środowiska, metody biotechnologiczne w ochronie środowiska - dla studentów biologii i biotechnologii;
•    seminaria i pracownie: specjalizacyjna i magisterska dla studentów biologii i biotechnologii.


Rys historyczny

W 1978 roku w Instytucie Mikrobiologii powstała Pracownia Mikrobiologii Środowiskowej. Jej kierownikiem został prof. dr hab. Józef Kobus z Zakładu Mikrobiologii IUNG w Puławach. W latach 1990-2013 kierownikiem Pracowni była prof. dr hab. Ewa Kurek. W 1992 roku Pracownię przekształcono w Zakład Mikrobiologii Środowiskowej. Od 2013 roku kierownikiem Zakładu jest dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł.


Problematyka badawcza


Współpraca


Ostatnie ważniejsze publikacje

 1. Jaroszuk-Ściseł J., Kurek E., Janczarek M., Rodzik B., Słomka A. (2011) Activities of cell wall degrading enzymes in autolyzing cultures of three Fusarium culmorum isolates: growth-promoting, deleterious and pathogenic to rye (Secale cereale). Mycologia 103, 929-945.
 2. Majewska M., Kurek E. (2011) Effect of Cd concentration in growth media on Secale cereale roots and Cd interaction with rhizosphere microorganisms originating from different parts of the grain. Eur. J. Soil Biol. 47, 95-101.
 3. Majewska M., Kurek E., Słomka A. (2011) Effect of plant growth on total concentration of Zn, Pb and Cd, and their distribution between operational fractions in the upper layer of a 100-year-old zinc-lead waste heap. Pol. J. Environ. Stud. 20, 591-597.
 4. Jaroszuk-Ściseł J., Kurek E. (2012) Hydrolysis of fungal and plant cell walls by enzymatic complexes from cultures of Fusarium isolates with different aggressiveness to rye (Secale cereale). Arch. Microbiol. 194, 653-665.
 5. Kurek E., Majewska M. (2012) Microbially mediated transformations of heavy metals in rhizosphere. [in:] Toxicity of heavy metals to legumes and bioremediation. A. Zaidi, P.A. Wani, M.S. Khan (eds.) Springer-Verlag Wien, pp. 129-146.
 6. Kurek E., Ozimek E., Sobiczewski P., Słomka A., Jaroszuk-Ściseł J. (2013) Effect of Pseudomonas luteola on mobilization of phosphorus and growth of young apple trees (Ligol)-Pot experiment. Sci. Horticulturae 164, 270-276.
 7. Jaroszuk-Ściseł J., Kurek E., Trytek M. (2014) Efficiency of indoleacetic acid, gibberellic acid, and ethylene synthesized in vitro by Fusarium culmorum strains with different effects on cereal growth. Biologia 69(3), 281-292.  
 8. Osińska-Jaroszuk M., Jarosz-Wilkołazka A., Jaroszuk-Ściseł J., Szałapata K., Nowak A., Jaszek M., Ozimek E., Majewska M. (2015) Extracellular polysaccharides from Ascomycota and Basidiomycota: production conditions, biochemical characteristics, and biological properties. World J Microbiology Biotechnology DOI 10.1007/s11274-015-1937-8.


Możliwości wykonywania usług: 

 • Testowanie szczepów bakteryjnych i grzybowych oraz różnorodnych substancji jako składników preparatów o potencjale bionawożeniowym, bioochronnym i bioremediacyjnym;
 • Testowanie przydatności różnorodnych materiałów (np. materiałów odpadowych przemysłu spożywczego) jako składników pożywek do hodowli szczepów oraz nośników dla szczepów będących składnikami preparatów o potencjale bionawożeniowym, bioochronnym i bioremediacyjnym;
 • Określanie liczebności mikroorganizmów i grup fizjologicznych drobnoustrojów oraz różnorodności ekofizjologicznej w naturalnych środowiskach (gleba, woda, powietrze);
 • Określanie aktywności enzymów glebowych w celu oceny przebiegu biogeochemicznych cykli krążenia podstawowych pierwiastków biogennych;
 • Monitorowanie zmian podstawowych parametrów gleby (zawartość C i próchnicy, pH);
 • Oznaczanie związków kompleksujących metale (głównie żelazo), w tym specyficznych ligandów: sideroforów hydroksamowych i katecholowych;
 • Otrzymywanie i badanie właściwości polisacharydów ścianowych i egzopolisacharydów grzybowych;
 • Oznaczanie markerów odporności roślin po zastosowaniu biotycznych i/lub abiotycznych elicytorów;
 • Opracowywanie technologii utylizacji i wykorzystywania odpadów organicznych;
 • Wdrożenie technologii in situ i ex situ z zastosowaniem fitoremediacji i bioaugmentacji
  do metod bioremediacji terenów (gleb, hałd, osadów ściekowych) skażonych metalami ciężkimi.

Projekty badawcze


W Zakładzie w ostatnich pięciu latach realizowane były następujące projekty badawcze:

 1. 2008-2011 - projekt badawczy nr N N305 336334 finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Transformacje kadmu zakumulowanego przez korzenie roślin” dotyczący problemu bioremediacji i fitoremediacji gleb, kierownik  - dr Małgorzata Majewska;
 2. 2010-2012 - projekt badawczy nr N N302 620438 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki „Selekcja szczepów grzybowych, składników preparatu mikrobiologicznego uruchamiającego rezerwy fosforu glebowego i zwiększającego efektywność wykorzystania mineralnych nawozów fosforowych”, dotyczący mikrobiologicznych metod uruchamiania fosforu, kierownik - prof. dr hab. Ewa Kurek, wykonawca - dr Ewa Ozimek;
 3. 2010-2013 - projekt badawczy nr N N310 441338 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki „Różnice w metaboliźmie pierwotnym i wtórnym szczepów Fusarium culmorum różnie oddziałujących na wzrost roślin zbożowych” dotyczący problematyki biologicznej ochrony roślin, kierownik - dr Jolanta Jaroszuk Ściseł. Istotą projektu było poznanie mechanizmów interakcji endofitycznych szczepów grzybowych z roślinami na modelu F. culmorum - rośliny zbożowe (pszenica, żyto) oraz opracowanie preparatu bioochronnego zwalczającego fuzariozy roślin zbożowych. W ramach projektu wykonano 3-letnie badania polowe, które wykazały skuteczność preparatów złożonych z niepatogenicznych szczepów F. culmorum elicytorów otrzymanych ze ścian komórkowych tych grzybów w ochronie żyta i pszenicy przed fuzariozą.

Pozostałe informacje


Studenci wykonujący pracę magisterską z zakresu biotechnologii środowiskowej oraz mikrobiologii środowiska mogą uczestniczyć w:
(1)    Ogólnopolskim Sympozjum Studenckim "Biotechnologia środowiskowa" organizowanym corocznie przez Katedrę Biotechnologii Środowiskowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
(2)    Ogólnopolskim Sympozjum „Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie” organizowanym corocznie przez Wydział Chemii UMCS.
Uczestnictwo w tych sympozjach umożliwia publikację wyników badań uzyskanych przez studentów.


Pracownicy

dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł, prof. UMCS
dr hab. Małgorzata Majewska
dr Ewa Ozimek
mgr Artur Nowak
mgr Anna Słomka