Zakład Mikrobiologii Przemysłowej

Ośrodki naukowo-badawcze w Polsce

  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Zakład Farmakognozji – Badania fitochemiczne wybranych gatunków z rodzaju Potentilla L. oraz ocena ich aktywności przeciwpróchniczej (projekt MNiSW nr N N405 621638).
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Warzywnictwa – Grzyby uprawne, w tym produkcja owocników grzybów w celu pozyskania z nich glukanów wykorzystywanych m.in. jako induktory mutanaz.
  • Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie – Badanie fotokatalitycznej i biologicznej aktywności nowych pochodnych protoporfiryny IX
  • Uniwersytet Łódzki, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii – Grzyby psychrofilne w biodegradacji i detoksyfikacji ksenobiotyków oraz toksycznych substancji organicznych