ZAKŁAD METODOLOGII I DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ

Opis

Główne obszary badawcze:

 • diagnoza i terapia specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu
 • diagnoza dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
  i zaburzeniami rozwoju
 • diagnoza funkcji poznawczych
 • rozwój języka i umiejętności językowych, takich jak czytanie i pisanie
 • kwestionariuszowe metody badań
 • wielozmiennowe i wielowymiarowe analizy statystyczne
 • ocena kompetencji komunikacyjnych dzieci i dorosłych
 • psychologiczne i neuropsychologiczne aspekty cielesności
 • metody pomiaru emocji i dynamika emocji
 • psychologia emocji społecznych
 • analiza procesu podejmowania decyzji
 • analiza sieci społecznych

 

PRACE OPUBLIKOWANE

 1. 1.      Monografie:

1.1.            Awramiuk, E., Krasowicz-Kupis, G., Wiejak, K., Bogdanowicz, K.M. (2015). Bateria Testów Pisania BTP  IBE. Podręcznik. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

1.2.            Bogdanowicz, M., Jaworowska, A., Krasowicz-Kupis, G., Matczak, A., Pelc-Pękala, O., Pietras, I., Stańczak, J., Szczerbiński, M. (2008). Diagnoza dysleksji u uczniów kl. III szkoły podstawowej. Przewodnik diagnostyczny. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP, ss. 350.

1.3.            Krasowicz, G. (1997, 2001, 2003). Język, czytanie, dysleksja. Polskie Towarzystwo Neurolingwistyczne. Lublin: Agencja Wydawniczo-Handlowa A.Dudek.

1.4.            Krasowicz-Kupis, G. (1999). Rozwój metajęzykowy a osiągnięcia w czytaniu
u dzieci 6-9 letnich. Lublin: 
Wydawnictwo UMCS.

1.5.            Krasowicz-Kupis, G. (2004). Rozwój świadomości językowej dziecka. Teoria
i praktyka
. Lublin: Wydawnictwo UMCS, ss. 169.

1.6.            Krasowicz-Kupis, G. (2006). Rozwój i ocena umiejętności czytania dzieci sześcioletnich. Warszawa: Wydawnictwo Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej CMPPP, ss.48.

1.7.            Krasowicz-Kupis, G. (2008). Psychologia dysleksji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, ss. 359.

1.8.            Krasowicz-Kupis, G. (2008). Testy czytania dla sześciolatków. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej CMPPP,  ss. 90.

1.9.            Krasowicz-Kupis, G. , Lipowska, M. (2013). Wspieranie rozwoju jako wyzwanie interdyscyplinarne. Jubileuszowy Tom Wydany na Cześć Profesor Marty Bogdanowicz. Wydawnictwo Harmonia Universalis, Gdańsk.

1.10.        Krasowicz-Kupis, G., Wiejak, K. (2006). Skala Inteligencji Wechslera
(WISC-R) w praktyce diagnostycznej.
  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe

 PWN, ss. 237.

1.11.        Krasowicz-Kupis, G., Wiejak, K., Gruszczyńska, K. (2014). Katalog metod diagnozy rozwoju poznawczego dziecka na etapie edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, ss. 160

1.12.        Krasowicz-Kupis, G. (2012). SLI i inne zaburzenia rozwoju językowego. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

1.13.        Krasowicz-Kupis, G., Bogdanowicz, K.M., Wiejak, K. (2015). Bateria Testów Czytania BTCZ  IBE. Podręcznik. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

1.14.        Krasowicz-Kupis, G., Wiejak, K., Bogdanowicz, K.M. (2015). Bateria Testów Fonologicznych BTF IBE. Podręcznik. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

1.15.        Pietras, I. (2008). Dysortografia – uwarunkowania psychologiczne, Gdańsk.

1.16.        Wiejak K. (2011). Poznawcze aspekty interpretacji przysłów. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

1.17.        Wiejak, K., Krasowicz-Kupis, G., Bogdanowicz, K.M. (2015). Skala Prognoz Edukacyjnych SPE IBE. Podręcznik. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

 

2. Monografie pod redakcją:

2.1.   Wiejak, K., G. Krasowicz-Kupis, G. (red.) (2011). Kliniczne zastosowania skal inteligencji Dawida Wechslera. Warszawa:  Pracownia Testów Psychologicznych.

2.2.   Krasowicz-Kupis, G., Lipowska, M. (red.) (2013). Wspieranie rozwoju jako wyzwanie interdyscyplinarne. Gdańsk: Harmonia Universalis. ss. 187.

2.3.   Doliński, D., Błaszczak, W. (red). (2011). Dynamika emocji: Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2.4.   Pietras, I. (red.) (2012). Trudności w uczeniu się – zagadnienia teoretyczne i aplikacyjne, Warszawa.

2.5.   Danieluk, B., Stasiuk, K. (2009). Spotkania z psychologią społeczną, tom I, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

2.6.   Łukasik, A., Danieluk, B. (2010). Spotkania z psychologią społeczną, tom II, Lublin: Wydawnictwo Wojciech Olech.

2.7.   Pietras, I.,  Krasowicz – Kupis, G. (2008). Zrozumieć, żeby pomóc. Dysleksja w ujęciu

 interdyscyplinarnym. Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, Gdynia.

Czasopismo:

Krasowicz-Kupis, G.  – numer specjalny czasopisma  L1 Educational  Studies in Language and Literature, Special issue 2013- 2014, guest edited by Elżbieta Awramiuk &  Grażyna Krasowicz-Kupis:  Early Literacy Research in Poland

 1. 3.      Artykuły w języku angielskim:

3.1.   Awramiuk, E., Krasowicz-Kupis, G. (2014). Early literacy research in Poland – conditions, acquisition, contexts. Editorial. L1 Educational Studies in Language and Literature, 2014; volume 13-14; 1-5.

3.2.   Awramiuk, E., Krasowicz-Kupis, G. (2014). Reading and Spelling Acquisition in Polish: Educational and Linguistic Determinants. L1 Educational Studies in Language and Literature; volume 13-14; 1-24.

3.3.   Awramiuk,E., Krasowicz-Kupis, G., Wiejak, K., Bogdanowicz, K. (2014). Letter-name spelling in Polish and English: Different languages, the same strategy (?). Studies in language acquisition, learning, and corpora. Proceedings of the Tallinn University Institute of Estonian, Language and Culture, 16, 119-141.

3.4.   Blaszczak, W., Imbir, K. (2012). Use of affective priming to measure the implicit self-reference effect.  Psychological Reports, 111, 107-114.

3.5.   Krasowicz –Kupis, G. (2012) Research on memory in specific language impairment (SLI). Acta Neuropsychologica; 10(2): 291-305

  http://1035.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=4&id_issue=860189

3.6.   Krasowicz-Kupis, G., Bogdanowicz, K. M. i Wiejak, K. (2014). Familial Risk of Dyslexia in Polish First Grade Pupils Based on the ARHQ-PL Questionnaire.  Health Psychology Report, 2(4), 237-246.

3.7.   Krasowicz-Kupis, G., Bogdanowicz, K.M., Wiejak, K., Familial risk of dyslexia in Polish first grade pupils based on the ARHQ-PL Questionnaire, Health Psychology Report, 2(4), 237–246, DOI: 10.5114/hpr.2014.46235

3.8.   Krasowicz – Kupis, G., Borkowska, A., Pietras, I. (2008). Rapid automatized naming, phonology and dyslexia in Polish children. Medical Science Monitor , 15(9), s. 460-469.

3.9.   Kostka-Szymańska, M., Wiejak, K. (2013). Qualitative analysis of the interpretation of proverbs by children and youth. Acta Neuropsychologica, 11(4): 383-400.

3.10.        Pietras, I., (2012). Characteristics of Cognitive Functions among Polish Adolescents with Spelling Disorders. World Academy of Science, Engineering and Technology, 66, 1178-1182.

3.11.        Sochacka, K., Krasowicz-Kupis, G. (2003). Reading errors of Polish children during their first two years at school. ,Współautor K. Sochacka – udział własny 50%. In: Malatesha Joshi R., Che Kan leong, Kaczmarek, B.L.J. (Eds) Literacy Acquisition. The Role of Phonology, Morphology and Orthography. IOS Press, Nato Scince Series, Amsterdam, 203-209.

3.12.        Wiejak, K. (2014). Recognition of figurative language and reading ability in Polish school children. L1 – Educational Studies in Language and Literature, vol 14, 1-14.

 

 1. Rozdziały w książkach - wybrane:

 

4.1.   Błaszczak, W., Pochwatko, G., Ohme, R. (2012). O wartościowaniu poza świadomością
i niektórych jego konsekwencjach
. W: A. Szuster, D. Maison, D. Karwowska i R. Ohme (red.), W stronę podmiotowości: O emocjonalności, tożsamości, dobrych uczynkach
i pożytkach płynących z porannego wstawania (s. 87-111). Sopot: Wydawnictwo Smak Słowa.

4.2.   Danieluk, B. (2014). Wstyd i poczucie winy jako konstrukty warunkowane kulturowo. W: G.E. Kwiatkowska, G.E., Siudem, A. (2014). Człowiek w środowisku kulturowym. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s.95-100.

4.3.   Gontarczyk, M. (2008). Asymetria wybranych obszarów kory mózgowej a dysleksja – wyniki neuroobrazowania. W: I. Pietras, G. Krasowicz-Kupis (red.), Zrozumieć, żeby pomóc. Dysleksja w ujęciu interdyscyplinarnym (s. 10-21). Gdynia: Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON.

4.4.   Gontarczyk, M. (2010). Zaburzenia schematu i obrazu ciała w wybranych dysfunkcjach neuropsychologicznych. W: M. Pąchalska, G.E. Kwiatkowska (red.), Neuropsychologia
a humanistyka (s. 103-111). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

4.5.   Gontarczyk, M., Daniluk, B., Markiewicz, P. (2011). Zjawisko kończyny fantomowej
w kontekście schematu i obrazu ciała. W: M. Brachowicz, A. Tylikowska (red.), Ciało. Zdrowie i choroba (s. 255-266). Lublin-Nowy Sącz: TN KUL i WSB-NLU.

4.6.   Krasowicz-Kupis, G., Wiejak, K. (2011). Kliniczne zastosowania skal inteligencji Dawida Wechslera. W: K. Wiejak, G. Krasowicz-Kupis (red.) Kliniczne zastosowania skal inteligencji D.Wechslera. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych, s. 32-49.

4.7.   Krasowicz-Kupis, G., Wiejak, K. (2011). Diagnoza pozaintelektualna – niezrealizowane marzenie Wechslera? W: K. Wiejak, G. Krasowicz-Kupis (red.) Kliniczne zastosowania skal inteligencji D.Wechslera. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych, s.50-58.

4.8.   Krasowicz-Kupis, G., Wiejak, K. (2011). Użyteczność skal Wechslera w diagnozie specyficznych zaburzeń uczenia się (na przykładzie SLI i dysleksji) – fakt czy artefakt? W: K. Wiejak, G. Krasowicz-Kupis (red.) Kliniczne zastosowania skal inteligencji D.Wechslera. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych, s.89-109.

4.9.   Krasowicz-Kupis, G. (2013). Zaburzenia czytania i pisania, czy zaburzenie rozwoju językowego – oto jest pytanie!  (s. 126-136). W: G. Krasowicz-Kupis, M. Lipowska (red.) Wspieranie rozwoju jako wyzwanie interdyscyplinarne. Gdańsk: Harmonia Universalis.

4.10.        Krasowicz-Kupis, G. (2013). Specyficzne zaburzenie językowe SLI a dysleksja - przegląd badań. W: Z. Zaron, J.Porayski-Pomsta (red.) Język i logopedia. (123-140). Warszawa: Instytut Polonistyki Stosowanej WP.

4.11.        Pietras, I. (2009). Umiejętność pisania i możliwości jej diagnozowania. (s. 107-124) W: G. Krasowicz-Kupis (red.)Diagnoza dysleksji. Najważniejsze problemy, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

4.12.        Pietras, I., Szczerbiński, M. (2012). „Uczeń posiada wąskie horyzonty myślowe” - jak przekazywane są informacje o uczniu w opiniach psychologiczno-pedagogicznych
(s. 377 -387). [W]: J.Gardzińska, A Maciejewska(red.) Wyraz w języku i tekście, Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego.

 

 1. 5.      Artykuły w języku polskim:

5.1.   Błaszczak, W. (2013). Huśtawka emocjonalna: Konsekwencje afektywne wzbudzania emocji o kontrastowych znakach. Psychologia Społeczna, 3, 262-276.

5.2.   Błaszczak, W., Koterski, M. i Doliński, D. (2003). Kto wzbudza strach a kto prosi?
W poszukiwaniu determinant efektywności huśtawki emocjonalnej. Czasopismo Psychologiczne, 9, 261-269.

5.3.   Bogdanowicz, K.M., Wiejak, K., Krasowicz-Kupis, G., Gawron, N. (2015). Ocena przydatności kwestionariusza Adult Reading History Questionnaire do diagnozy rodzinnego ryzyka dysleksji w Polsce. Edukacja, 1(130), 55-76

5.4.   Danieluk, B. (2010). Zastosowanie regresji logistycznej w badaniach eksperymentalnych. Psychologia społeczna, 2-3(14), 199-216.

5.5.   Danieluk, B. (2013). Ile jest Ja w emocjach samoświadomościowych? Rodzaj zaangażowania Ja a wstyd, poczucie winy i zakłopotanie. Psychologia społeczna, 3(26), 302-322.

5.6.   Gawron, N., Krasowicz-Kupis, G., Wiejak, K., Bogdanowicz, K., Jednoróg, K. (2014). Niejęzykowe deficyty poznawcze u dzieci z dysleksją rozwojową i jej ryzykiem - przegląd badań. Psychologia rozwojowa, t. 19.

5.7.   Gontarczyk, M. (2010). Mechanizmy zjawisk autoskopowych – ujęcie neuropsychologiczne. Studia Psychologiczne, 4, 48, s. 5-15.

5.8.   Gontarczyk, M. (2012). Ciało i cielesność w ujęciu współczesnej neuropsychologii. Nowiny Lekarskie, 81, 5, 558-563.

5.9.   Krasowicz-Kupis, G. (2011).  Młody Leonardo – czyli co naprawdę wiadomo o słabych
i mocnych stronach uczniów z dysleksją rozwojową. Neofilolog, 36, s. 199-209.

5.10.        Krasowicz-Kupis, G. (2011). Poznawcze i społeczne uwarunkowania osiągnięć
w czytaniu sześciolatków. Studia pedagogiczne, Problemy społeczne, edukacyjne
i artystyczne
, t.20; 159-172.

5.11.        Pietras, I. Szczerbiński, M. (2013). Klasyfikowanie błędów w pisaniu.  Conversatoria Linguistica nr 3, s.135-149.        

 

Osiągnięcia: 

 

 • Współorganizacja II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Dysleksja – problem znany czy nieznany?”, Lublin, 24-26 października 2005 r.
 • Współorganizacja III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Dysleksja – problem znany czy nieznany?”, planowanej na 24-26 października 2007 r.
 • Udział w projekcie „Badanie gotowości szkolnej sześciolatków” zrealizowanym
  w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w ramach EFS.
 • Nagroda Virtuti Medicinali Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego (2008r).
 • Udział w International Neuropsychological Society 2010 Mid-Year Meeting (referat:
  M. Gontarczyk, B. Daniluk, A. Herzyk, “The proposition of the neuropsychological classification of conscious and unconscious processes disorders”).
 • Zajęcia w ramach programu międzynarodowej wymiany ERASMUS (I. Pietras, M. Gontarczyk).
 • Grant NCN 2009-2012 Dynamika emocji a funkcjonowanie podmiotu 2009-2012, Wojciech Błaszczak.
 • Nagroda im. Solomona Asha za najlepszy artykuł opublikowany na łamach Psychologii Społecznej w roku 2013 (Barnaba Danieluk)
 • Powołanie na członka Komitetu Psychologii PAN na kadencję 2015-2018 (Barnaba Danieluk)
 • Organizacja konferencji naukowej „Skale inteligencji D. Wechslera w praktyce diagnostyczne i klinicznej” 26.01.2010r.
 • Członek Management Commitee Akcji Cost Strengthening Europeans’ Capabilities by Establishing the European Literacy Network (Izabela Pietras)

 

Oferta dydaktyczna: 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne: 

Psychometria

Metodologia badań psychologicznych

Diagnoza psychologiczna

Psychologia rozwoju człowieka

Zajęcia w ramach PODYPLOMOWYCH STUDIÓW KWALIFIKACYJNYCH
W ZAKRESIE DIAGNOZY I TERAPII DYSLEKSJI ROZWOJOWEJ

Informatyka z obsługą komputera

Statystyka w psychologii

Metody ilościowej i jakościowej analizy wyników badań

Wybrane zaawansowane metody statystyczne i ich zastosowanie w badaniach

psychologicznych

Zajęcia w ramach bloku pedagogiczno-psychologicznego na kierunkach ze specjalnością nauczycielską

Zajęcia dla studentów w ramach Programu Erasmus+ (Being the body or being in the body? Psychological aspects of bodiliness; Clinical psychology of child; Psychology of human development)

Zakład prowadzi wypożyczalnię testów psychologicznych oraz prac pracowników IP UMCS dla studentów Instytutu.

 

 

Współpraca:

Polskie Towarzystwo Psychologiczne (Sekcja Psychologii Rozwojowej)  

Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Polskie Towarzystwo Neurolingwistyczne

Polskie Towarzystwo Dysleksji

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej

ESDP – European Society of Developmental Psychology

European Dyslexia Association

Pracownia Testów Psychologicznych w Warszawie

Wydział Nauk Społecznych KUL w Lublinie

Wydział Psychologii UW

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet w Białymstoku

Komitet Psychologii PAN

Instytut Psychologii PAN w Warszawie

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej we Wrocławiu

Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie

Applied Psychology University College Cork

Uniwersytet w Kłajpedzie, Litwa

Wydział Nauk Społecznych UG

University College London

Escola Superior de Educaçã, Lisbona