Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego z Pracownią Logopedyczną

Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym, przewidziane w programie studiów odbywają się w warunkach i miejscach właściwych dla pracy logopedy i audiologa, umożliwiając bezpośrednie wykonywanie odpowiednich czynności praktycznych przez studentów. Studenci kierunku logopedia z audiologią odbywają też praktyki nauczycielskie w ramach  realizacji bloku zajęć pedagogicznych i dydaktycznych włączonych w program studiów, zgodnie ze standardami  kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela na określonym etapie edukacyjnym. Nad przebiegiem praktyk czuwa wyznaczony przez Kierownika Zakładu opiekun praktyk, który:

-        informuje studentów o założeniach programowych, terminach i warunkach zaliczenia praktyk,

-        zalicza praktyki w formie określonej w programie praktyk (wpis do indeksu i karcie okresowej na podstawie dokumentów potwierdzających udział studenta w praktyce, głównie dziennik i ocena praktyk); 

-        sporządza sprawozdania z realizacji praktyk (z uwzględnieniem ogólnej oceny efektów praktyki, opinii szkolnych opiekunów i samooceny studentów) zawierające wnioski i rekomendacje dot. podwyższania jakości kształcenia praktycznego i przekazuje je Kierownikowi Zakładu oraz Dziekanowi.

Weryfikacja programu praktyk dokonywana jest przez opiekunów praktyk w porozumieniu z przedstawicielami instytucji, w których praktyki są realizowane. Narzędziami służącymi ocenie praktyk są raporty studentów oraz opinie pracodawców zamieszczane w dziennikach praktyk.


 Praktyki pedagogiczne dla studentów Logopedii z audiologią

Cele i organizacja praktyk

Celem praktyk jest zaznajomienie studentów z funkcjonowaniem placówek oświatowych: stroną organizacyjno-administracyjną oraz całokształtem zagadnień związanych procesem wychowawczym, dydaktycznym, opiekuńczym i terapeutycznym w przypadku dzieci mających zaburzenia mowy, czytania i pisania.

Organizacja praktyki. Praktyka ma charakter asystencki, w której biorą udział: student, dyrektor placówki, nauczyciel lub logopeda będący opiekunem praktyk oraz opiekun dydaktyczny praktyk działający z ramienia uczelni, który organizuje metodycznie praktykę oraz zalicza ją na podstawie analizy dzienniczka praktyk lub innych dokumentów stwierdzających odbycie praktyk.

 Studia I stopnia

Praktyka pedagogiczna w przedszkolach trwa 30 godzin (2 tygodnie). Jej realizacja odbywa się w III semestrze II roku (wrzesień-październik).

Praktyka pedagogiczne w szkołach podstawowych trwa 30 godziny (2 tygodnie). Odbywa się w III semestrze II roku we (wrzesień-październik).

Praktyka pedagogiczna w szkołach integracyjnych trwa 30 godzin (2 tygodnie). Odbywa się w IV semestrze II roku (luty-marzec).

Praktyka pedagogiczne w poradniach oraz placówkach kształcenia specjalnego trwa 60 godzin (4 tygodnie). Odbywa się w V semestrze III roku (wrzesień-październik).

 Studia II stopnia

Praktyka pedagogiczna w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (praca wychowawcza z młodzieżą) – trwa 36 godzin (2 tygodnie). Jej realizacja odbywa się w II semestrze I roku (luty-marzec).

Studenci odbywają również zajęcia praktyczne w ramach przedmiotu terapia logopedyczna na terenie różnych placówek oświatowych, opiekuńczych i medycznych, obserwują ponadto terapię pacjentów prowadzoną przez pracowników Zakładu w Uniwersyteckiej Pracowni Logopedycznej. W ramach przedmiotu terapia logopedyczna studenci samodzielnie diagnozują pacjentów z różnymi zaburzeniami mowy i prowadzą ich terapię, co przygotowuje ich bezpośrednio do pracy w zawodzie logopedy i audiologa oraz znacznie ułatwia im wejście na rynek pracy. Studenci mogą prowadzić terapię w specjalnie przygotowanej i wyposażonej w tym celu Poradni lub w innych salach na terenie Zakładu.

Załączniki