ZAKŁAD LOGOPEDII I JĘZYKOZNAWSTWA STOSOWANEGO Z PRACOWNIĄ LOGOPEDYCZNĄ

Opis

Kierownik Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS
dr hab. Tomasz Woźniak, prof. UMCS
ul. Sowińskiego 17, pokój nr V (224)
tel./fax (48) (81) 537-54-15
twozniak@vp.pl
Sekretariat
Jolanta Frąk
tel./fax (48) (81) 537-54-15
zlumcs@poczta.umcs.lublin.pl
Adres:
Dom Studenta "Kronos" UMCS
ul. Sowińskiego 17 (II piętro)
20-040 Lublin

Strona www Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS: www.zakladlogopedii.umcs.pl 

Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej jest najstarszym ośrodkiem naukowym i dydaktycznym o tym profilu w Polsce. Powstał w 1969 r. z inicjatywy profesora Leona Kaczmarka. Funkcjonował wówczas jako Zakład Logopedii. Przez długi czas, był jedyną placówką naukową tego typu w kraju, jako pierwszy w Polsce rozpoczął kształcenie logopedów.
W 1990 r. kierownikiem Zakładu, po odejściu założyciela zakładu, prof. Kaczmarka na emeryturę, został prof. dr hab. Stanisław Grabias. Zakład zmienił nazwę na Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, poszerzył zakres badań i zmienił i rozwinął formy kształcenia studentów. Od roku 2013 Zakładem kieruje prof. dr hab. Tomasz Woźniak.
Zakład zatrudnia specjalistów reprezentujących różnorodne dziedziny nauki: lingwistów, psychologów, pedagogów, lekarzy różnych specjalności (neurologów, psychiatrów, laryngologów i foniatrów). Współpraca naukowa pracowników Zakładu przynosi efekty w postaci interdyscyplinarnych projektów badawczych, których wyniki prezentowane są w różnych wydawnictwach specjalistycznych, na konferencjach naukowych oraz znajdują zastosowanie w rozwoju nowoczesnych technologii służących diagnozie i terapii zaburzeń mowy i słuchu.
W Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie są utworzone i prowadzone pracownie specjalistyczne służące zarówno celom naukowo-badawczym, jak i dydaktycznym. Należą do nich: Uniwersytecka Pracownia Logopedyczna, gdzie odbywają się zajęcia logopedyczne z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń mowy u dzieci i dorosłych, prowadzone przez pracowników Zakładu oraz Pracownia Audiofonologii, zaopatrzona w najnowocześniejszy technologicznie sprzęt do badania recepcji i percepcji słuchowej. Zakład Logopedii dysponuje również artykulografem AG 500 – wysoce specjalistycznym urządzeniem  pozwalającym na zobrazowanie procesu artykulacji. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie w  Zakładzie, jako jedynym ośrodku w Polsce i jednym z nielicznych na świecie, badań w zakresie fonetyki artykulacyjnej z zastosowaniem artykulografii magnetycznej (EMA).
Projekty badawcze, realizowane przez pracowników naukowo-dydaktycznych Zakładu, przyniosły wyniki w postaci wypracowania nowych metod diagnozy i terapii zaburzeń mowy i znalazły odzwierciedlenie w doborze treści kształcenia w obrębie poszczególnych przedmiotów specjalistycznych.
W trosce o umiejętność wykorzystywania przez studentów w praktyce uzyskiwanej na kierunku logopedia z audiologią wiedzy, na wniosek pracowników Zakładu, powołano do życia Studencką Poradnię Logopedyczną. Studenci mają w niej możliwość prowadzenia terapii pacjentów z różnego rodzaju zaburzeniami mowy, słuchu i głosu. Studencka Poradnia Logopedyczna świadczy bezpłatną pomoc logopedyczną w okresie od października do maja w środowisku Lublina i okolic, działając jednocześnie na rzecz środowiska lokalnego.