ZAKŁAD JĘZYKOZNAWSTWA KOGNITYWNEGO

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

Opis

Pracownicy Zakładu Językoznawstwa Kognitywnego prowadzą badania podstawowych problemów morfo-składni, semantyki i pragmatyki języka angielskiego i polskiego, analizowanych na gruncie teorii kognitywistycznych, a także podstaw filozoficzno-metodologicznych paradygmatu kognitywistycznego, w ramach którego badania te są prowadzone. W szczególności badania dotyczą (i) podstaw filozoficzno-metotodologicznych paradygmatu kognitywnego, (ii) procesów (inter)subiektyfikacyjnych kodowanych przez struktury języka, (iii) motywacji w języku - wypracowanie ram metodologicznych służących do opisu motywacji na wszystkich poziomach struktury językowej, (iv) konceptualizacji czasu kodowanej przez przyimki polskie i angielskie oraz (v) metafory i metonimii, a także - szerzej - procesów integracji konceptualnej związanych z humorem i komizmem.