Zakład Językoznawstwa Germańskiego

Kierownik:
prof. Hans-Jörg Schwenk
p. 513, tel. (+48) (81) 537-26-15 

Pracownicy:
dr Ireneusz Chomiuk
dr Beata Kasperowicz-Stążka
dr Andrzej Materna

dr Katarzyna Tymoszuk
dr Jolanta Sękowska
mgr Marek Jędrzejowski
mgr Marion Koppitz

Główne kierunki badań:

Badania prowadzone w Zakładzie Językoznawstwa Germańskiego obejmują realizację projektów badawczych dotyczących badań komparatystycznych w zakresie języków germańskich i słowiańskich, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z metaforą językową i konceptualną w tekstach polskich i niemieckich, leksykologii / leksykografii i aspektologii / aspektografii, projektów badawczych z dziedziny tekstologii stosowanej a także z językami specjalistycznymi jako językami ekspertów. Rozpoczęto badania nad temporalnością i jej wyrazem morfologicznym w językach germańskich, słowiańskich i romańskich

Prowadzone są analizy systemu języka niemieckiego na płaszczyźnie fonologicznej, morfo-syntaktycznej, jak również semantycznej. Badania z zakresu fonologii koncentrują się na analizach porównawczych systemu fonologicznego języka niemieckiego i szwedzkiego. Badania systemu morfologiczno-składniowego obejmują analizy tendencji rozwojowych i zmian we współczesnym języku niemieckim, występowania anglicyzmów oraz analizy porównawcze przyimków w języku niemieckim i szwedzkim. Badania z zakresu semantyki koncentrują się głównie na zagadnieniu kognitywnie zorientowanej interpretacji konstrukcji nominalnych zawierających niemiecki przymiotnik relacyjny, ich wymienialności z konstrukcjami zawierającymi przydawki rzeczownikowe. Badania z zakresu semantyki poświęcone są również problemowi obrazowania i wyjaśnienia za pomocą elementów obrazowania problemu ekwiwalencji grup nominalnych z przydawką rzeczownikową i przymiotnikową.

Badania z zakresu translatoryki dotyczą dydaktyki translacji, zagadnienia jakości w procesie tłumaczenia ustnego oraz specyfiki, strategii i błędów translatorskich w tłumaczeniu symultanicznym.