ZAKŁAD HISTORII WYCHOWANIA I PEDAGOGIKI PORÓWNAWCZEJ

Opis

Zakład Historii Wychowania i Pedagogiki Porównawczej

Początki obecnego  Zakładu Historii Wychowania i Pedagogiki Porównawczej sięgają roku 1957. Wtedy to z Katedry Pedagogiki działającej na Wydziale Humanistycznym UMCS wydzielono Katedrę Historii Oświaty i Wychowania. Na jej czele stanął profesor dr Jan Dobrzański, nauczyciel, wykładowca i prorektor  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jego współpracownikami zostali: mgr W. Romanowski i mgr K. Poznański.

    W roku 1970, pod wpływem zmian organizacyjnych przeprowadzanych na polskich uniwersytetach, Katedrę Historii Oświaty i Wychowania połączono z Katedrą Pedagogiki, w działający w ramach Instytutu Nauk Pedagogicznych i Filozoficznych,  Zakład Pedagogiki. Jego kierownikiem został profesor Jan Dobrzański.          

      Kolejne przeobrażenia nastąpiły 15 maja 1972 roku, kiedy powstał na Wydziale Humanistycznym Instytut Pedagogiki i Psychologii. Od 1 lutego 1973 roku funkcjonowało w nim  siedem zakładów dydaktycznych, a wśród nich Zakład Historii Wychowania i Pedagogiki Porównawczej. Kierownictwo Zakładu powierzono doc. dr. hab. Karolowi Poznańskiemu. Funkcję tę pełnił on do roku 1984, będąc jednocześnie dziekanem powołanego w roku 1973 Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Kolejnym kierownikiem Zakładu został doc. Ryszard Kucha. Po jego odejściu na emeryturę w roku 2007 Zakładem kierowało kolejno dwu kuratorów: w roku akademickim 2007/2008 – dr hab. Janusz Kirenko, a w roku 2008/2009 – dr hab. Adam Winiarz. Od roku 2009/2010 funkcję kierownika Zakładu pełni prof. dr hab. Maria Czepil.

Podczas swojego długiego istnienia Zakład kilkakrotnie zmieniał nazwę: z Zakładu Historii Wychowania i Pedagogiki Porównawczej w Zakład Historii Wychowania w latach 1977-2001. Było to związane z problematyką badawczą oraz zajęciami prowadzonymi przez jego pracowników. Ostatecznie w roku 2001 powrócono do pierwotnej nazwy.

 

Profil naukowy Zakładu:

Zakład Historii Wychowania i Pedagogiki Porównawczej zajmuje się problematyką historii wychowania, podejmuje badania poświęcone teorii, jak i praktyce pedagogicznej kształtującej się w różnych epokach historycznych, od starożytności po wiek XX, polityką edukacyjną  i analizą systemów oświatowych państw Unii Europejskiej.

 

Oferta dydaktyczna:

Pracownicy prowadzą wykłady i ćwiczenia zarówno na studiach licencjackich, jak również  na uzupełniających magisterskich oraz na studiach doktoranckich. Do przedmiotów prowadzonych przez pracowników Zakładu należą między innymi: Historia myśli pedagogicznej, Historia wychowania, Pedagogika porównawcza, Współczesne kierunki pedagogiczne, Historia pomocy społecznej oraz seminaria licencjackie i magisterskie.

 

Pracownicy:

Prof. dr hab. Marija Czepil,kierownik Zakladu Historii Wychowania i Pedagogiki Porównawczej

Dr Barbara Kalinowska-Witek, Asystent

Dr Renata Bednarz- Grzybek, Adiunkt

dr Monika Hajkowska, Adiunkt

 

Pracownicy

Władze

Kierownik Zakładu

prof. dr hab. Mariya Chepil